Författar Arkiv

Sparbanken Syd och BlueCall samarbetar för att öka välmåendet hos medarbetarna

“ Vi ser det som en stor fördel att kunna erbjuda samtal med terapeuter hos BlueCall som en del av vårt förmånspaket. Vi har förståelse för att saker i livet händer och vi vill kunna säkerställa att våra medarbetare har möjligheten att kunna få vägledning och pepp, oavsett om det handlar om en privat- eller arbetsrelaterad situation”. Säger Camilla Stridh, HR Specialist på Sparbanken Syd.

“Vi ser en stor förflyttning i att allt fler arbetsgivare börjar att arbeta mer aktivt med att skapa hållbarhet hos medarbetarna. Vi är stolta och glada att inleda ett samarbete med Sparbanken Syd för att säkerställ att deras viktigaste tillgång – medarbetarna – mår bra och presterar bra”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Sparbanken Syd ser BlueCall som ett komplement till företagshälsovården, där BlueCalls terapeuter stöttar medarbetarna i alla situationer som inte kräver vård eller behandling. Genom anonymiteten och användarvänligheten i tjänsten kan fler medarbetare agera i tid och få vägledning för att må bättre.  “BlueCall är en modern tjänst som är lätt för medarbetarna att använda. Vi vill kunna nå det stora mörkertal som skulle kunna få en mer hållbar livsstil, både psykiskt och fysiskt. Det gynnar medarbetarna men även oss som organisation på många sätt. ” Avslutar Camilla Stridh

Läs mer

Five Effective Ways To Kick-Start Your New Year

1. Update yourself

Before taking a deep dive into your mail inbox, you can give yourself time for an update. Talk to your colleagues to get a general idea of ​​what happened while you were away. It will help you better prioritize what you need to address first.

2. Plan, prioritize and pause

Plan for the coming time and then write a priority list of what is most important to do. If you experience a high workload, it may be more effective to take a break to recharge the batteries than to push yourself too hard.

3. Schedule recovery

The stress can be harmful to your health if you don’t get enough rest and recovery. Schedule time for it in your calendar, then you know it will take place. It will give you new power and energy so you can do your best.

4. Do some physical activity

It is proven that physical activity releases endorphins, which improves our well-being.  Therefore, make sure to make time for some exercise in your daily routine. Do something that you think is fun, a boxing class, go for a walk, or yoga at home.

5. Book something fun

There is some time left for the next vacation, so make sure to boost yourself with good energy. For example, book a dinner with friends, and After Work with your colleagues or a short excursion. Having something to look forward to motivates you! Want more tips on how to best kick-start the new year? If you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Läs mer

Fem effektiva tips på hur du kickstartar det nya året

1. Uppdatera dig

Innan du tar ett djupdyk i din inkorg kan du ge dig själv tid för en uppdatering. Prata med dina kollegor för att få en allmän uppfattning vad som hänt under tiden du varit borta. Det kommer hjälpa dig att bättre kunna prioritera vad du ska ta tag i först.

2. Planera, prioritera och pausa

Planera för den kommande tiden och skriv sedan en prioriteringslista med det som är viktigast att göra. Om du upplever att hög arbetsbelastning kan det vara mer effektivt att ta en paus för att ladda om batterierna än att pusha dig själv för hårt.

3. Schemalägg återhämtning

Om man inte får tillräckligt med vila och återhämtning kan stressen bli skadlig för ens hälsa. För att återhämtningen ska bli av så kan du schemalägga tid för det i din kalender. Det kommer ge dig ny kraft och energi så du kan prestera på topp. 

4. Gör någon fysisk aktivitet

Det är bevisat att fysisk aktivitet frisätter endorfiner vilket ökar vårt välmående. Se därför till att frigöra tid för lite träning. Gör något som du tycker är kul, då är chansen högre att det faktiskt blir av. Kör ett boxningspass, gå på en promenad eller yoga hemma.

5. Boka in något roligt

Nu är det en bit kvar till nästa ledighet så se till att boosta dig själv med bra energi genom att t.ex boka in en middag med vänner, en AW med kollegorna eller en kortare utflykt. Att ha någonting att se fram emot motiverar dig! Vill du ha ytterligare tips på hur du bäst kickar igång det nya året? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Three ways to manage stress before the holidays

1. Prioritize

To remember what to do and know what is most important, it’s often helpful to write a to-do list. Then you can prioritize the work tasks according to how important they are and how long they will take. In that way, you can structure your work easier, estimate how much time each task will take and what you need to do before Christmas, and work that can wait. Perhaps some meetings are manageable in 30 minutes instead of the classic hour.

2. One thing at a time

When we’re stressed, we want to be as efficient as possible, which is why we often multitask. When we think we multitask, and do several things at once, we just let the brain jump from task to task. Our brain is not built to do several things at once. Instead, let your brain focus on one thing at a time. For example, you can set an alarm that rings when it’s time to change the task so that you can focus on the work.

3. Physical activity

When we get stressed, physical activity is usually the first thing prioritized away to save more time. But actually, regular physical activity reduces stress hormones and helps to not respond as strongly to stress. Starting to work out three times a week at the gym may feel like a big step, but you can always start with something small. For example, you can take a walk at lunch, take the stairs instead of the elevator, take the bike instead of the bus, or have a walk-and-talk meeting. Do you want additional tips on how you can manage stress in your everyday life or do you have anything else you would like to get help with? We are here for you and are happy to help you!

Läs mer

Tre knep för att hantera stressen inför julledigheten

1. Prioritera

För att komma ihåg vad du ska göra och vad som är viktigast är det ofta hjälpsamt att skriva en att göra-lista. För att veta vilken uppgift som ska prioriteras kan ett bra knep vara att rangordna arbetsuppgifterna efter hur viktiga de är och hur lång tid de kommer att ta. På så sätt kan du strukturera varje uppgift lättare och värdera vilka möten som du måste hinna med innan jul och vilka som kan vänta. De möten du väl tar kanske kan klaras av på 30 minuter istället för den klassiska timmen.

2. En sak i taget

När vi är stressade vill vi effektivisera tiden och gör ofta flera saker samtidigt med hopp om att få snabbare resultat. Det som egentligen sker är att hjärnan bara hoppar från uppgift till uppgift. Vår hjärna är nämligen inte uppbyggd för att göra flera saker samtidigt. Istället kan du låta hjärnan få fokusera på en uppgift i taget. Du kan t.ex sätta alarm som ringer när det är dags att byta uppgift så slipper du kolla på klockan under tiden.

3. Fysisk aktivitet

När vi blir stressade brukar fysisk aktivitet vara det första som prioriteras bort då vi tror att vi sparar tid. Faktum är att regelbunden fysisk aktivitet gör så att stresshormonerna minskar och får oss att helt enkelt inte reagera lika starkt på stress och stärker vårt fokus och minne. Att börja träna tre gånger i veckan på gymmet kan kännas som ett för stort steg men du kan alltid börja med något litet. Du kan t.ex ta en promenad på lunchen, ta trapporna istället för hissen, cykeln istället för bussen eller ett walk-and-talk-möte.  

Läs mer

Faiveley transport förebygger sjukskrivningar tillsammans med BlueCall

Hos Faiveley Transport arbetar både tjänstemän och produktionsarbetare. Bolagets HR-funktion säkerställer nu genom samarbetet med BlueCall att samtliga medarbetare kan få stöttning för allt som händer i livet, oavsett privat eller arbetsrelaterad orsak.  “Oavsett om det handlar om relationer, ensamhet eller riskbruk ser vi det som otroligt viktigt att kunna tillhandahålla ett verktyg som BlueCall dit våra medarbetare kan vända sig för att få stöd och råd i sin situation”. Säger Martina Moonen Gawell på Faiveley Transport.  Inom mansdominerade produktionsyrken finns ofta en machokultur och en tabu kring att be om hjälp eller att ventilera problem. Ofta väntar man alldeles för länge, då steget känns allt för stor. BlueCall sänker trösklarna för att fler ska arbeta proaktivt med sin mentala hälsa, så att psykisk ohälsa och sjukskrivningar kan förebyggas.  “Våra medarbetare har stor integritet och hör inte till den målgrupp som är mest frekventa psykologbesökare. Vi vill därför ge dom ett enkelt sätt att kunna ventilera tankar och som är helt anonymt. Hos BlueCall kan medarbetarna känna sig helt trygga att ingen vet att de nyttjat tjänsten.” Fortsätter Martina.  “Vi ser att vår tjänst används av alla åldrar och eftersom vi har fokuserat mycket på att sänka trösklarna, dels genom anonymiteten men även genom chatten, når vi målgrupper som kanske aldrig annars hade vågat berätta för någon utomstående om sin situation.” Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Läs mer

Are you in a “mid-period-slump”? We’ll help you!

1. Goal – Your goal

 • What do you want to achieve?
 • What is the next step to complete it?
 • What does the time frame look like?
 • What would a successful outcome look like?

2. Reality – Your current situation

 • What steps have you taken so far?
 • What stops you from taking more?
 • What obstacles are on the way?
 • What resources do you have and what additional resources do you need?

3. Options – Your options

 
 • In what ways could you approach the task?
 • What options do you have?
 • What are the advantages and disadvantages of each alternative?
 • What is the best / worst that can happen?
4. Way forward – Ditt beslut    
 • What will you do?
 • When will you do it?
 • What obstacles can you foresee and how should you overcome them?
 • What support do you need and how can you get this support?
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Är du i en “höstsvacka”? Vi hjälper dig!

1. Goal – Ditt mål 

 • Vad vill du uppnå?
 • Vad är nästa steg för att genomföra det?
 • Hur ser tidsramen ut?
 • Hur skulle ett framgångsrikt resultat se ut?

2. Reality – Din nuvarande situation

 • Vilka steg har du tagit hittills?
 • Vad stoppar dig från att ta fler?
 • Vilka hinder finns på vägen?
 • Vilka resurser har du och vilka ytterligare resurser behöver du?

3. Options – Dina alternativ

 • På vilka olika sätt skulle du kunna närma dig frågan?
 • Vilka handlingsalternativ har du?
 • Vilka fördelar och nackdelar har respektive alternativ?
 • Vad är det bästa/värsta som kan hända?

4. Way forward – Ditt beslut

 • Vad kommer du att göra?
 • När kommer du att göra det?
 • Vilka hinder kan du förutse och hur ska du övervinna dem
 • Vilket stöd behöver du och hur kan du få detta stöd
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Emballator Metal group satsar på hållbara medarbetare tillsammans med BlueCall

Emballator metal group har medarbetare i många olika funktioner. Oavsett vilken roll man innehar anser bolaget att det är viktigt att tänka på social hållbarhet när det kommer till personalen.  “Vi är stolta över våra medarbetare och deras professionella kompetens. Strävan mot en god och säker arbetsmiljö är viktigt för oss samt ett bra välmående för alla våra anställda. Inträffar det något på arbetet eller i privatlivet vill vi ge våra medarbetare möjligheten att på ett enkelt sätt komma i kontakt med en professionell samtalsterapeut genom BlueCall.” Säger Albertina Bohlin, HR-chef på Emballator Med sänkta trösklar som anonymitet och enkel tillgång vill Emballator att fler medarbetare ska ta chansen och arbeta aktivt med sin mentala hälsa. Precis som att ha en PT på gymmet, så kan BlueCall erbjuda medarbetarna en mental PT för styrketräning av hjärnan.  “Ett av våra mål är att utveckla och skapa hållbara medarbetare som är rustade för livets utmaningar” Fortsätter Albertina Bohlin , HR-chef på Emballator “Livet drabbar oss alla och det vi på BlueCall gör är att säkerställa att medarbetarna har de verktyg som behövs för att hantera det. Oavsett om det handlar om privata ärenden som relationer eller arbetsrelaterade så som stress hjälper vi medarbetaren tillbaka i balans.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Läs mer

Mobiltelefonen har blivit den nya snuttefilten

1. Minne och koncentration

I en studie testade man 500 universitetsstudenters minne och koncentration och där fann man att de som hade fått lämna sin mobiltelefon utanför klassrummet presterade bättre än de som hade den kvar i sin ficka. Det beror på att hjärnan distraheras av mobiltelefonen (även om den är bara är kvar i fickan) för då skiftar hjärnan fokus. Tips! Hjärnan behöver upp till 15 minuter för att sätta sig in i en uppgift så att vi kan prestera på topp. För att inte hjärnan ska distraheras kan du testa att lämna mobiltelefonen utanför mötesrummet nästa gång för att öka din koncentration och ditt minne.

2. Sömnkvalitet

Problemen med sömnsvårigheter har ökat markant de senaste åren. Det beror delvis på att vi tar med oss mobiltelefonen in i sovrummet. Hjärnan associerar mobiltelefonen och det blåa ljuset från skärmen med vakenhet, då luras hjärnan att ställa in sig på att vara pigg istället för att förbereda kroppen för nedvarvning och sömn. Mörkret krävs för att frige kroppens hormon melatonin som hjälper kroppen att få en bra sömnrytm. Tips! Testa att lägga mobiltelefonen utanför sovrummet och använd istället en analog eller digital väckarklocka för att få bättre sömnkvalitet.

3. Be om hjälp

I genomsnitt kollar vi på vår mobiltelefon var tionde minut. Det har gjorts ett flertal studier på vårt mobilanvändande och 50% av de som deltar i studierna hoppar av på grund av att abstinensen av att inte vara nära sin mobiltelefon blir för stor. Beroendet beror på att hjärnan utsöndrar små doser av signalsubstansen dopamin. Det belönar hjärnan varje gång vi får ett nytt meddelande eller en notis på mobiltelefonen som gör oss beroende. Tips! Sätt gränser för ditt mobilanvändande. Börja t.ex med skärmfri tid när du äter med familjen, vänner eller kollegorna för att bli mer närvarande i stunden. 

Läs mer

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8