Author Archive

Välmående en av fem fokuspunkter hos Parapix

Vi tror starkt på att kunna erbjuda alla hos oss de tjänster som BlueCall tillhandahåller. Det är ganska enkelt egentligen: mår man bra, då presterar man bra. Vi värnar mycket om vårt välmående, och det kan finnas många faktorer som bidrar till att man är i behov av ett externt samtalsstöd, såväl situationer som uppkommer på arbetsplatsen eller utanför jobbet, säger bolagets vd, Karl Blom.
Vi är glada att kunna bredda på vår kundkrets inom kreativa yrkesområden då vi ser att nyttan av vår tjänst är stor för dessa medarbetare. Den kreativa förmågan och välmående är direkt korrelerade, och för att verkligen ta vara på den otroliga talang som finns, och boosta denna, är vägledande samtal något vi ser verkligen fungerar, säger Caroline Rödén, vd på BlueCall.
Parapix har på ganska kort tid vuxit från sju anställda till 17. När bolag är under tillväxt säger forskningen att det är viktigt att vara lyhörd kring medarbetarnas välmående och hur de hanterar och påverkas av de förändringar som tillväxt medför.
Vi är ödmjuka inför att tillväxt och förändring kan innebära konsekvenser såsom stress och osäkerhetsfaktorer för medarbetarna. Dessutom lever vi i ett klimat med osäkra omvärldsfaktorer såsom virusspridning och andra stökigheter. Det medför att det med största sannolikhet kan finnas ett rätt stort intresse för många av oss att få ett professionellt samtalsstöd, säger Karl Blom.

Continue Reading

Take control of your concerns about the Coronavirus

 
 1. TAKE CONTROL OF YOUR WORRY Anxiety and worry are the body’s and the brain’s alarm system that causes us to take action. That’s good as long as the anxiety doesn’t get overwhelming, so you engage in behaviors that aren’t helpful to you. One way of creating balance can be, for example, to search for news about the Coronavirus for only 30 minutes per day.
 2. STOP CONCERN & DWELLING If the concern and dwelling don’t lead anywhere, it’s time to stop. For example, you can test the “two-minute rule”. If you have spent two minutes thinking about the Coronavirus, you can ask yourself if you have come to any new insight or solved a problem. If the answer is no, the worry is completely unnecessary to you. Then it’s time to stop the dwelling process by doing some other type of activity, such as taking a walk, listening to music or talking to a friend.
 3. GET HELP SORTING YOUR THOUGHTS Sometimes it can be challenging to stop thoughts by yourself, especially if you have struggled with them for a long period. Research shows that it’s very effective to put words into one’s emotions. It makes it easier for you to regulate your anxieties or fears. It can be helpful to talk to a professional therapist who can help you manage the concerns and create acceptance for the situation.
Through your employer, you have access to prepaid and anonymous sessions with a therapist via the BlueCall app. You will always get a time within 24 hours. Download the app and we will help you.

Continue Reading

Ta kontroll över din oro för Coronaviruset

 
 1. TA KONTROLL ÖVER DIN ORO Ångest och oro är kroppens och hjärnans larmsystem som får oss att agera. Det är bra så länge inte oron sticker iväg så att du ägnar dig åt beteenden som inte är hjälpsamma för dig. Ett sätt för att skapa balans kan vara att t.ex endast söka på nyheter om Corona 30 min varje dag.
 2. AVBRYT ORO & ÄLTANDE Om oron och ältandet inte leder någon vart är det dags att sätta stopp för det. Testa t.ex tvåminutersregeln. Om du har lagt två minuter på att fundera över Corona så kan du fråga dig själv om du har kommit till någon ny insikt eller löst ett problem. Om svaret är nej är oron helt onödig för dig. Då är det dags att bryta ältandet genom att göra någon annan typ av aktivitet, t.ex ta en promenad, lyssna på musik eller prata med en vän.
 3. FÅ HJÄLP ATT SORTERA DINA TANKAR Ibland kan det vara svårt att bryta tankemönster själv, speciellt om man varit i dem en längre period. Forskning visar att det är mycket effektivt att sätta ord på sina känslor. Det gör det lättare för dig att reglera din oro eller rädsla. Då kan det vara skönt att få prata med någon professionell som hjälper dig hantera oron och skapa en acceptans för situationen.
Genom dina arbetsgivare har du tillgång till kostnadsfria och anonyma samtal med samtalsterapeuter via BlueCall-appen. Du får alltid en tid inom 24 timmar. Ladda ner appen så hjälper vi dig.  Om du inte fått tillgång till tjänsten via din arbetsgivare kan du hitta appen via Appstore eller Google Play och sedan guidar vi dig hur du går tillväga. Vi hejar på dig!

Continue Reading

Get in control of your emotions in six easy steps

There are several human emotions; positive, neutral and negative. Joy and interest belong to the positive, surprise to neutral and to the negative emotions include fear, anger, guilt / shame, disgust and sadness. These emotions lead to impulses to act in different ways, for example, the feeling of fear can cause us the impulse to escape, anger to attack, shame to isolate oneself.
 1. NOTICE THE FEELING IN THE BODY The first step is to start observing what feeling you’re getting in the body in a situation. Sometimes it feels direct, and sometimes the feeling can occur much later. Try to recall a situation you’ve been in lately that gave you a strong feeling. What happened? How did it feel in the body? What thoughts emerged? What kind of impulses did you get?
 2. PUT FEELINGS INTO WORDS Did you feel anger, fear, worry, irritation, joy or guilt? According to research it’s very effective to put feelings into words to regulate emotions. When you become aware of what you are feeling, you get better contact with your bodily signals, which in turn leads you to a greater extent to eg. Get recovery or set limits for yourself.
 3. ALLOW THE FEELING Feelings can be scary and sometimes we become scared when we feel strongly about different situations. But let’s clarify one thing: emotions are NEVER dangerous. Therefore, try to allow it, if only for a short while. The feeling usually fades in strength if we do nothing to strengthen it or push it away.
 4. CREATE AN UNDERSTANDING Why did you get this feeling in the first place? Do you want to change something in the situation or in your behavior that can help you avoid these types of events, or act smarter in the future? Do you need to ask others to do something different, say no to others or ask for help? Then it may be appropriate to make a plan to implement the intended changes.
 5. GIVE YOURSELF COMFORT Comfort yourself if it was a situation that was uncomfortable or painful for you. Sometimes it can be painful to be human, but that is exactly what it means to be human. Emotions give a signal that something has happened and help us to direct our attention.
 6. ACTIVATE YOURSELF It is time to activate yourself and let yourself be met by what life has to offer. Do what you intend to do, whether it’s paying bills, having a party for the kids or going out with friends. The feeling may linger for a while, and it’s just as it should be. Let it do, but don’t let it decide on how you act.
If you would like more tips on how to regulate your emotions or have something else you would like to get help with, we are here for you!    

Continue Reading

Få kontroll över dina känslor med sex enkla steg

Det finns ett antal grundkänslor; positiva, neutrala och negativa. Glädje och intresse hör till de positiva, förvåning till neutral och till de negativa känslorna hör rädsla, ilska, skuld/skam, avsky och sorg. Dessa känslor leder till impulser att agera på olika sätt, t.ex kan känslan rädsla få oss impulsen att fly undan, ilska att gå till attack, skam till att man isolerar sig.

Här följer sex steg för att förbättra din förmåga att identifiera och reglera dina känslor

 1. Lägg märke till känslan i kroppen Första steget är att börja observera vilken känsla du får i kroppen vid en situation. Ibland känns det direkt, och ibland kan känslan komma långt senare. Tänk tillbaka på en situation som du varit med om på senaste som gav dig en stark känsla. Vad var det som hände? Hur kändes det i kroppen? Vilka tankar dök upp? Vad fick du för impulser?
 2. Sätt ord på känslan Kände du ilska, rädsla, oro, irritation, glädje eller skuld? Enligt forskning är det mycket effektivt att sätta ord på känslorna för att reglera sina känslor. När du blir medveten om vad du känner får du bättre kontakt med dina kroppsliga signaler som i sin tur leder till att du i högre grad ser till att t.ex. få den återhämtning eller sätta gränser för dig själv.
 3. Tillåt känslan Känslor kan upplevas läskiga och ibland blir vi därför rädda när vi känner starkt inför olika situationer. Men låt oss klargöra en sak: känslor är ALDRIG farliga. Försök därför att tillåta den, om så bara för en kort stund. Oftast brukar känslan klinga av i styrka om vi inte gör något för att förstärka den eller trycka undan den.
 4. Skapa en förståelse Varför fick du den här känslan? Vill du förändra något i situationen eller i ditt eget beteende som kan hjälpa dig att undvika den här typen av händelser eller agera klokare framöver? Behöver du be andra att göra något annorlunda, säga nej till andra eller be om hjälp? Då kan det passa att göra en plan för att genomföra de tänkta förändringarna.
 5. Ge dig själv tröst Trösta dig själv om det var en situation som var obehaglig eller smärtsam för dig. Bekräfta till dig själv att det är smärtsamt att vara människa ibland, och behöva agera kan också vara smärtsamt men att det är just det som det innebär att vara människa. Känslor signalerar till oss att något hänt och hjälper oss att rikta vår uppmärksamhet.
 6. Aktivera dig Nu är det dags att du aktiverar dig och låter dig själv mötas av vad livet har att erbjuda. Gör det du tänkt göra, vare sig det är att betala räkningar, ha kalas för barnen eller att gå ut med vänner. Käns­lan kanske hänger kvar en stund, och det är precis som det ska vara. Låt den göra det, men låt den inte bestämma över hur du agerar.
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan reglera dina känslor eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna

Continue Reading

Avanzera och BlueCall i nytt partnerskap för att öka hållbarheten hos medarbetarna

“Hållbarhet är en viktig och prioriterad fråga hos oss på Avanzera. Genom att arbeta nära våra konsulter har vi stor insikt i hur deras vardag ser ut. Många människor i dagens samhälle upplever att det är tufft att prestera på topp när det blir för mycket i både privatlivet och arbetslivet. Här vill vi som arbetsgivare säkerställa att vi kan stötta dem på bästa sätt”. Säger Pernilla Molin, HR chef och medgrundare på Avanzera.

Tillsammans kommer bolagen utföra effektmätningar för att få insikt i förflyttningen i välmående, både hos medarbetare och organisation. Den gemensamma målsättningen är att öka välmåendet och säkerställa att medarbetarna rustas inför livets utmaningar.

“Vi tycker det är väldigt positivt att kunna erbjuda samtal med BlueCalls terapeuter som komplement till företagshälsovården. Genom att tjänsten är anonym och lätt att använda kan vi få flera medarbetare att vilja och våga nyttja den.” Fortsätter Pernilla Molin.

“Vi vill uppmuntra alla att se fördelarna i att få vägledning och pepp i vardagen. Ofta är det enklare att klara av livet när man får lite stöttning på vägen. Många är vana att använda mobilen som ett dagligt verktyg, varför det blir naturligt för dem att även prata med en terapeut via mobilen”. Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall.

Continue Reading

Hero och BlueCall arbetar tillsammans för att öka välmåendet bland medarbetare och konsulter

“Orsaken till ohälsan kommer alltid att påverka produktivitet och välmående oberoende av om den är arbetsrelaterad eller inte. Att vi behöver arbeta med arbetsrelaterade orsaker till ohälsa är de flesta med på. Men när medarbetare kämpar med sömnen, återhämtningen, har en tuff familjesituation eller liknande, då kommer vi se samma effekt på graden av ohälsa och minskad produktivitet, men arbetsgivare är generellt sett inte lika benägna att vara där och stötta. Vi tror på att istället bjuda in till en holistisk och inkluderande syn på medarbetares hälsa.” Säger Cecilia Enfors, HR & Delivery manager på Hero  Stress och psykisk ohälsa ökar i alla branscher och vikten av att förebyggande åtgärder lyser igenom allt starkare på de flesta arbetsplatser. Genom att stärka medarbetarna med verktyg för att hantera jobb och livspussel minskar risken för att ohälsan blir allvarlig.  “Vi hjälper våra användare att hantera stress, förbättra relationer och självkänsla men coachar dem även när de känner sig vilsna i karriären eller i livet i allmänhet. När vi sedan mäter resultatet efter användning av BlueCall ser vi att produktiviteten hos medarbetaren ökar upp till 30% – vilket också påvisar hur mycket medarbetares vardagsproblem faktiskt påverkar även arbetsgivaren kostnadsmässigt”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  “Det första vi gjorde var att vi tar bort likamedtecknet mellan icke sjukfrånvarande och välmående personal. Personal kan trots allt vara på plats väldigt länge utan att må bra och prestera väl. Vi valde att erbjuda samtalsstöd via BlueCall inom ramen för vårt projekt Heartworking Holistic för att vi vill skapa en verklig förändring, bortom att bara ge en friskvårdpeng och sedan hoppas på det bästa. Det har visat sig vara enormt uppskattat av våra medarbetare” Avslutar Cecilia

Continue Reading

Leksands Sparbank ger tillbaka till medarbetarna tillsammans med BlueCall

“BlueCall är en positiv förmån som stärker oss som arbetsgivare. I ett samhälle där psykisk ohälsa ökar är det viktigt för oss att ta vårt ansvar och fokusera på att skapa hållbara medarbetare”. Säger Linda Gudmundsson, HR-chef på Leksands Sparbank. “Det är otroligt kul att få arbeta med kunder som ger tillbaka till samhället men även till sina medarbetare. Vi ser att det blir en allt vanligare trend att ta sitt ansvar. Vi ser fram emot att kunna förebygga psykisk ohälsa tillsammans med Leksands Sparbank”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Att arbeta med förmåner för medarbetarna är en självklarhet för Leksands Sparbank. BlueCall fungerar som ett komplement till företagshälsovården genom att finnas till i tidigare skeden. “Man ska inte behöva bli sjuk för att få tillgång till coachande samtal. Vi vill att våra medarbetare i tidiga skeden oavsett situation ska få hjälp att öka sitt välmående.” Avslutar Linda Gudmundsson på Leksands Sparbank.

Continue Reading

Teleperformance breddar sitt hälsoarbete för medarbetarna genom att erbjuda samtal med terapeuter via BlueCall

”Vi tror mycket på att prestation är starkt sammanlänkat med välmående. Våra medarbetares hälsa har därför alltid varit i fokus för oss och bland annat har vi introducerat aktiviteter som yoga, fysisk träning och planerar att introducera stresshantering och hälsosam matlagning. Vi är glada att nu även kunna erbjuda våra medarbetare samtal med terapeuter via BlueCall för att må bättre och få vägledning i allt som hör livet till”. Säger Tanja Cigarcic, HR på Teleperformance.  ”Det är extra kul att arbeta med kunder som har en så stark uttalad filosofi kring att verkligen bry sig om medarbetarnas hälsa och välbefinnande och ser kopplingen till företagets resultat. Jag är övertygad om att BlueCall är en pusselbit som passar väl in bland Teleperformance andra initiativ för ökad hälsa”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Teleperformance har medarbetare över hela världen, och först ut som får ta del av samarbetet är medarbetare från Norden.  ”Vi ser det som mycket positivt att våra Nordiska medarbetare kan tala med en terapeut på sitt modersmål eftersom BlueCall tillhandahåller flera olika språk i appen”. Avslutar Tanja Cigarcic.

Continue Reading

Try out our four best tips on how to be more grateful

1. Keep a gratitude journal

It’s worth keeping a gratitude journal. Research shows that individuals who have such journals for recording daily blessings have a more optimistic view of their lives. Spend 5 minutes each day on writing down things for which you feel grateful. That’s how you can boost your appreciation for the little things that you normally ignore.

2. Celebrate the little things

 • Give yourself permission to do that. Here’s how you can celebrate your small wins in life:
 • Celebrate good weather by taking out a friend and going for a walk
 • When someone around you masters a new skill, give them a small present to celebrate their achievement
 • Celebrate getting through a daunting task with doing something you enjoy

3. Be present

Choose to be present in the now. This type of consciousness of the moment – sometimes called mindfulness – is critical to generating positive emotions that come with gratitude. When you’re living with more awareness, you notice everything – even the little pieces of everyday beauty.

4. Fall asleep with gratitude

Ideally, you should wake up and go to bed with gratitude in your mind. If you’re having trouble falling asleep at night, it’s probably because your mind is still pondering over the stressful events of the day. Instead of thinking about the things you need to do tomorrow, try to enter the gratitude mode at bedtime. Think about the beautiful things that happened to you on that day. If you would like more tips on how to be more grateful or have something else you would like to get help with, we are here for you!

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8