Author Archive

Are you in a “mid-period-slump”? We’ll help you!

1. Goal – Your goal

 • What do you want to achieve?
 • What is the next step to complete it?
 • What does the time frame look like?
 • What would a successful outcome look like?

2. Reality – Your current situation

 • What steps have you taken so far?
 • What stops you from taking more?
 • What obstacles are on the way?
 • What resources do you have and what additional resources do you need?

3. Options – Your options

 
 • In what ways could you approach the task?
 • What options do you have?
 • What are the advantages and disadvantages of each alternative?
 • What is the best / worst that can happen?
4. Way forward – Ditt beslut    
 • What will you do?
 • When will you do it?
 • What obstacles can you foresee and how should you overcome them?
 • What support do you need and how can you get this support?
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

Är du i en “höstsvacka”? Vi hjälper dig!

1. Goal – Ditt mål 

 • Vad vill du uppnå?
 • Vad är nästa steg för att genomföra det?
 • Hur ser tidsramen ut?
 • Hur skulle ett framgångsrikt resultat se ut?

2. Reality – Din nuvarande situation

 • Vilka steg har du tagit hittills?
 • Vad stoppar dig från att ta fler?
 • Vilka hinder finns på vägen?
 • Vilka resurser har du och vilka ytterligare resurser behöver du? 

3. Options – Dina alternativ

 • På vilka olika sätt skulle du kunna närma dig frågan?
 • Vilka handlingsalternativ har du?
 • Vilka fördelar och nackdelar har respektive alternativ?
 • Vad är det bästa/värsta som kan hända? 

4. Way forward – Ditt beslut

 • Vad kommer du att göra?
 • När kommer du att göra det?
 • Vilka hinder kan du förutse och hur ska du övervinna dem
 • Vilket stöd behöver du och hur kan du få detta stöd 
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

Emballator Metal group satsar på hållbara medarbetare tillsammans med BlueCall

Emballator metal group har medarbetare i många olika funktioner. Oavsett vilken roll man innehar anser bolaget att det är viktigt att tänka på social hållbarhet när det kommer till personalen.  “Vi är stolta över våra medarbetare och deras professionella kompetens. Strävan mot en god och säker arbetsmiljö är viktigt för oss samt ett bra välmående för alla våra anställda. Inträffar det något på arbetet eller i privatlivet vill vi ge våra medarbetare möjligheten att på ett enkelt sätt komma i kontakt med en professionell samtalsterapeut genom BlueCall.” Säger Albertina Bohlin, HR-chef på Emballator Med sänkta trösklar som anonymitet och enkel tillgång vill Emballator att fler medarbetare ska ta chansen och arbeta aktivt med sin mentala hälsa. Precis som att ha en PT på gymmet, så kan BlueCall erbjuda medarbetarna en mental PT för styrketräning av hjärnan.  “Ett av våra mål är att utveckla och skapa hållbara medarbetare som är rustade för livets utmaningar” Fortsätter Albertina Bohlin , HR-chef på Emballator “Livet drabbar oss alla och det vi på BlueCall gör är att säkerställa att medarbetarna har de verktyg som behövs för att hantera det. Oavsett om det handlar om privata ärenden som relationer eller arbetsrelaterade så som stress hjälper vi medarbetaren tillbaka i balans.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Continue Reading

The cell phone has become the new blankie

1. Memory and concentration

One study tested the memory and concentration of 500 university students where they found that those who had left their cell phone outside the classroom performed better than those who had it left in their pocket. This is because the brain is distracted by the cell phone (even if it’s only left in the pocket) and then shifts focus. Tip! The brain needs up to 15 minutes to get involved in a task so we can perform in the best way. In order not to distract the brain, you can try leaving the cell phone outside the meeting room next time to increase your concentration and memory.

2. Sleep Quality

Having trouble sleeping have increased significantly in recent years. The reason is partly due to the fact that we bring the cell phone to the bedroom. The brain associates the cell phone and the blue light from the screen with alertness which tricks the brain to adjust to being alert rather than preparing the body for relegation and sleep. Darkness is needed to release the body’s hormone melatonin which helps the body get a good sleep rhythm. Tip! Try putting your cell phone outside the bedroom and use an analog or digital alarm clock instead to get better sleep quality.

3. Screen-free time

On average, we check our cell phone every ten minutes. In studies that research on cell phone usage, 50% of the participants drop out because of the abstinence from not being close to their cell phone. Every time we receive a new message or notification, the brain sends out small doses of the neurotransmitter dopamine. That makes the brain feel rewarded which leads to addiction to the cell phone. Tip! Set limits for your cell phone usage. For example, start with screen-free time when eating with family, friends or colleagues to become more present at the moment. Want more tips on how to manage your screen usage and create balance in your everyday life? Or do you have anything else you want to get help with? We are happy to help you!

Continue Reading

Mobiltelefonen har blivit den nya snuttefilten

1. Minne och koncentration

I en studie testade man 500 universitetsstudenters minne och koncentration och där fann man att de som hade fått lämna sin mobiltelefon utanför klassrummet presterade bättre än de som hade den kvar i sin ficka. Det beror på att hjärnan distraheras av mobiltelefonen (även om den är bara är kvar i fickan) för då skiftar hjärnan fokus. Tips! Hjärnan behöver upp till 15 minuter för att sätta sig in i en uppgift så att vi kan prestera på topp. För att inte hjärnan ska distraheras kan du testa att lämna mobiltelefonen utanför mötesrummet nästa gång för att öka din koncentration och ditt minne.

2. Sömnkvalitet

Problemen med sömnsvårigheter har ökat markant de senaste åren. Det beror delvis på att vi tar med oss mobiltelefonen in i sovrummet. Hjärnan associerar mobiltelefonen och det blåa ljuset från skärmen med vakenhet, då luras hjärnan att ställa in sig på att vara pigg istället för att förbereda kroppen för nedvarvning och sömn. Mörkret krävs för att frige kroppens hormon melatonin som hjälper kroppen att få en bra sömnrytm. Tips! Testa att lägga mobiltelefonen utanför sovrummet och använd istället en analog eller digital väckarklocka för att få bättre sömnkvalitet.

3. Be om hjälp

I genomsnitt kollar vi på vår mobiltelefon var tionde minut. Det har gjorts ett flertal studier på vårt mobilanvändande och 50% av de som deltar i studierna hoppar av på grund av att abstinensen av att inte vara nära sin mobiltelefon blir för stor. Beroendet beror på att hjärnan utsöndrar små doser av signalsubstansen dopamin. Det belönar hjärnan varje gång vi får ett nytt meddelande eller en notis på mobiltelefonen som gör oss beroende. Tips! Sätt gränser för ditt mobilanvändande. Börja t.ex med skärmfri tid när du äter med familjen, vänner eller kollegorna för att bli mer närvarande i stunden. 

Continue Reading

BlueCall utökar kompetensen med specialistläkaren i psykiatri Lotta Borg Skoglund

Lotta är specialistläkare i psykiatri och allmänmedicin, medgrundare till SMART psykiatri samt verksam som forskare vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet. Lotta har även mångårig erfarenhet av Motiverande Samtal (MI), den primära samtalsmetoden på BlueCall, och har tillsammans med psykologen Liria Ortiz skrivit boken “Lyssnar din tonåring?”, en guide i hur man som förälder kan tala med sin tonåring om laddade ämnen med hjälp av verktyg hämtade från MI (läs mer här). – Jag ser verkligen fram emot att få samarbeta med BlueCall och att tillsammans med teamet bidra till att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. BlueCall är en enkel och modern tjänst där medarbetaren anonymt kan ringa eller chatta med en samtalsterapeut via en app. Det sänker tröskeln för att ta tag i upplevelser och situationer innan de hunnit skapa större och mer allvarliga problem. Fler medarbetare vågar söka stöd och kan med små insatser tidigt i förloppet, med egen kraft, vända en situation innan det skapar problem i vardagen eller på arbetet, säger Lotta Borg Skoglund Lotta är invald som advisor på BlueCall med syfte att bidra till vidareutveckling av tjänsten, både inom det kliniska området samt intern kunskapsutveckling. Lottas expertis inom prevention av psykisk ohälsa och strävan efter förnyelse kommer ge stort mervärde till BlueCall och dess kunder. – Lotta är en av de mest erfarna personer som finns i vår bransch, och jag är mycket stolt och glad över att hon har valt att bidra till vidareutvecklingen av BlueCall med sin expertis, säger Deborah Mühlrad, Ansvarig Digital Hälsa på BlueCall

Continue Reading

Five ways to achieve work-life balance

1. Manage your time

Write down your activities so that it becomes clear to yourself what you need to do during the week. Use a calendar, digital or analog, to schedule activities such as workouts, dinner with friends, your child’s soccer training, etc. This gives you an easier overview and you can prioritize accordingly.

2. Learn to say no

It’s not always easy to say no, whether it’s an extra task or going to dinner with friends. Usually, we don’t say no because we’re afraid of being of trouble. But your boss or friends can’t know how you feel unless you tell them. If you feel that you cannot deliver at work or can go to dinner with friends, tell them how you feel and say no!

3. Ask for help

If you feel that you are drowning in tasks, it’s time to pull the handbrake. Explain the situation to your boss and remember that it’s worse not to ask for help and fail than to ask for help and succeed. The same goes for private matters if you can’t pick up your kids from school because of meetings, ask a friend or family member for help. They will probably be happy to support you in whatever it is.

4. Unplug

By unplugging your phone and mail, your brain can relax when you’re not working. Turn off sounds and notifications on the phone when you get home from work and put it away so you don’t check it every five minutes. Then you will be able to be more present when you are with the family, whether you are watching a movie or having dinner together.

5. Make time for yourself

If you don’t take care of your mental and physical well-being, you will perform worse at work. Schedule time for yourself so that the body can recover and recharge the batteries. You don’t have to pick one over the other, it’s possible to do both in a healthy way. Want more tips on how to achieve work-life balance? Or, do you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Continue Reading

Fem knep för att uppnå balans mellan privatliv och arbetsliv

1. Planera din tid

Skriv ner dina aktiviteter så det blir tydligt för dig själv vad du behöver göra under veckan. Använd gärna en kalender, digital eller analog, och schemalägg tid för alla dina aktiviteter såsom träningspass, middag med vänner, ditt barns fotbollsträning osv. På så sätt får du lättare en överblick och kan prioritera därefter.

2. Lär dig säga nej

Det är inte alltid lätt att säga nej, oavsett om det gäller en extra arbetsuppgift eller gå på en middag med vännerna. Oftast säger vi inte nej för att vi är rädda för att vara till besvär. Men din chef eller dina vänner kan inte vet hur du känner om du inte berättar. Om du känner att du inte kan leverera på jobbet eller orkar gå på en middag med vännerna, berätta hur du känner och säg nej!

3. Be om hjälp

Om du känner att du drunknar i arbetsuppgifter är det dags att dra i handbromsen. Förklara situationen för din närmsta chef och kom ihåg att det är värre att inte be om hjälp och misslyckas än att be om hjälp och lyckas. Samma gäller för privatlivet, om du inte kan hämta dina barn från skolan på grund av möten, be en vän eller familjemedlem om hjälp. De kommer sannolikt gärna att stötta dig i vad det än är.

4. Koppla av genom att koppla ur

Genom att koppla ur telefon och mail kan din hjärna slappna av när du inte jobbar. Stäng av ljud och notifikationer på mobilen när du kommer hem från jobbet så att du inte kollar av den var femte minut. Då kommer du bli mer närvarande när du är med familjen, oavsett om ni kollar på en film eller äter middag tillsammans.

5. Skapa tid för dig själv

Om du inte tar hand om ditt mentala och fysiska välbefinnande kommer du prestera sämre på jobbet. Schemalägga därför egentid för dig själv så att kroppen kan återhämta sig och ladda om batterierna. Du behöver inte välja mellan arbete och privatliv, du kan skapa balans för att möjliggöra både och. Vill du ha ytterligare tips på hur du kan skapa balans i just din vardag? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

We give you the five best tricks on how to get from chill mode to work mode

 

1. Start soft

If you have the opportunity to impact your work schedule – do it. By coming back to work on a Wednesday or Thursday you give yourself a soft start. Then you only work a few days before it’s time for a weekend. Jumping in a few hours a week before coming back is also a tip. Then you can prepare a little and maybe take out that time in compensation hours later.

2. Get back to the normal rhythm

During the holidays we don’t keep our routines as tight. The bright nights and vacation time means that we like to stay up a little longer and enjoy a sleep-in. However, it takes time for the brain to adjust back to normal hours, which is why it can be good to think about whether you’ve changed your daily rhythm a lot. A trick is to not stay up until two o’clock at night the days before you start work and suddenly have to get up at six o’clock.

3. Plan and prioritize

Take the first day to write a priority list of what is most important to do when you return to work. If you find that the first week becomes too overwhelming with a massive workload, it may be more efficient to take a break in the middle of the day to reload than to push yourself too hard.

4. Extend the holiday feeling

Be kind to yourself during the first week of work. Make sure you leave the job at a reasonable time in the afternoon so you can enjoy your time outside of work as well. Go and swim or do some other holiday activities, so the time at the office doesn’t feel as distressed. Continue to have dinner or breakfast on the balcony. Then you extend the holiday feeling and relieve some of the demands and pressure.

5. Have something to look forward to

You may be able to put in a few days of vacation for a while a couple of weeks after you started working again. Otherwise, you can schedule small things like a shorter trip or similar. Having something to look forward to motivates you. Want more tips on how to best get out of vacation mode and into work mode? If you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Continue Reading

Vi ger dig de fem bästa knepen för hur du tar dig från solstolen till kontorsstolen

 

1. Mjukstarta

Om du har möjlighet att kontrollera ditt schema så gör det. Mjukstarta med att börja en onsdag eller torsdag. Då jobbar du bara några få dagar innan det är dags för helg, förutsatt att du har ett jobb som tillåter det. Att hoppa in några timmar veckan innan du ska komma tillbaka är också ett tips. Då kan du förbereda lite smått och kanske ta ut den tiden i komptimmar senare.

2. Ställ tillbaka dygnsrytmen

Under semestern håller vi inte lika hårt på våra vanor. De ljusa nätterna och ledigheten gör att vi gärna stannar uppe lite längre och unnar oss långa sovmorgnar. Däremot tar det tid för hjärnan att ställa om sig, varför det kan vara bra att tänka på om man lagt om dygnsrytmen rejält innan man börjar jobba. Ett tips är att inte vara uppe till klockan två om nätterna och plötsligt gå upp klockan sex. 

3. Planera och prioritera

Ta första dagen till att skriva en prioriteringslista med det som är viktigast att göra när du kommer tillbaka till jobbet. Om du upplever att första veckan blir för överväldigande av hög arbetsbelastning kan det vara mer effektivt att ta en paus mitt på dagen för att ladda om än att pusha dig själv för hårt.

4. Förläng semesterkänslan

Var snäll mot dig själv under den första arbetsveckan. Se till att du lämnar jobbet i rimlig tid så att du kan njuta av din tid även utanför arbetet. Åk och bada eller gör någon annan semesteraktivitet, så känns tiden i kontorsstolen inte lika trist. Fortsätt att äta middag eller frukost på balkongen i solen. På så sätt förlänger du semesterkänslan och lättar lite på kraven och pressen.

5. Ha något att se fram emot

Du kanske kan lägga in några dagars semester ett tag efter att du har börjat jobba igen. Annars kan du planera in småsaker som en mindre utflykt eller liknande. Att ha någonting att se fram emot motiverar dig. Vill du ha ytterligare tips på hur du bäst kommer ur semesterläge och in i arbetsläge? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!      

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8