Author Archive

Five ways to get a stress free holiday

 

1. Plan ahead for the holiday

A lot to do, unclear directives and limited time. Getting stressed when the holiday is just around the corner is very common. Therefore, list what you need to accomplish before the holiday to get a clear picture of your workload. Divide the tasks into “Must Do” and “Should Do” tasks. Prioritize and plan for how you can finish these on time and delegate the rest to a colleague.    

2. Plan for the return

  Write a to-do list of what you need to do when you return from the holiday. Then you don’t have to spend time thinking about work when you’re on holiday. Don’t book meetings immediately after the holiday is over so that you’ll have time to go through the mail inbox the first few days when you’re back to get up to speed.    

3. Relax by unplugging

By unplugging from the phone and mail, your brain can relax during the holiday and get some time to recharge the batteries. If you can be completely off during the holiday, add an Out of Office voicemail and email that you’re on vacation and when you’re back. If you’ve to be available during the vacation, be sure to schedule for when you’ll check the mail or answer by phone to create continuity and so that you can unwind.       

4. Reduce the pressure

When you’ve got a hectic work schedule, an upcoming holiday can be the only thing you look forward to for months and you do everything to make the holiday perfect. Try to let go of the expectations and demands of the perfect holiday or that the weather must be top notch. Instead, focus on things that make you happy and energized, whether it is just lying in the hammock or going swimming with the family. This is what makes you more productive when you are back at work.  

5. Create variation

  A holiday full of activities is just as right as a holiday in the hammock. It all depends on how your job and life look in general. If you’re very active at work, it may be good to relax during your vacation. If you’re passive at work, such as sitting a lot, it can be nice to get some movement. Do what you think is fun. The most important thing is that you feel good and recover from your holiday. If you would like to get help from a therapist to maximize recovery during your holiday we are here for you. Team BlueCall wish you a wonderful holiday with a lot of rest and recovery!

Continue Reading

Fem tips för en stressfri semester

1. Planera inför semestern

Mycket att göra, otydliga direktiv och lite tid. Att bli stressad när semestern börjar närma sig är väldigt vanligt. Lista därför det du ska hinna med innan semestern, då är det lättare att få en helhetsbild av din arbetssituation. Dela in arbetsuppgifterna i ”måste göra” och ”borde göra” punkter. Prioritera och planera sedan för hur du ska hinna slutföra dessa i tid eller delegera uppgifterna du inte hinner med till en kollega. 

2. Planera för återkomsten

Skriv en att-göra-lista över vad du ska göra när du kommer tillbaka efter semestern. Då behöver du inte ägna tid åt att tänka på det under ledigheten. Boka inte in möten direkt efter att semestern är över. Då får du inte tid till att exempelvis gå igenom mejlen i lugn och ro de första dagarna när du är tillbaka.

3. Koppla av genom att koppla ur

Genom att koppla ur telefon och mail kan din hjärna slappna av under semestern och få tid för att ladda om batterierna. Om du kan vara helt ledig under semestern, lämna ett meddelande på telefonsvararen och i mailen om att du är på semester och när du är tillbaka. Om du måste vara tillgänglig under semestern, se till att ha ett fast schema för när du kollar av mailen eller svarar i telefon för att skapa kontinuitet och så att du kan koppla av.

4. Minska pressen

När du har ett hektiskt arbetsschema kan en kommande semester vara det enda du ser fram emot i flera månader och du gör allt för att semestern ska bli perfekt. Försök att släppa på förväntningarna och kraven på den perfekta semesterresan eller att vädret måste vara toppen. Fokusera istället på saker som gör dig lycklig och energifylld, oavsett om det är att bara ligga i hängmattan eller åka och bada med familjen. Det är det som gör att du blir mer produktiv när du väl är tillbaka på jobbet.

5. Skapa variation

En ledighet full av aktiviteter är lika rätt som en semester i hängmattan. Det beror helt på hur ditt jobb och liv ser ut i övrigt. Om du är mycket aktiv på jobbet kan det vara bra att ta en lugn semester. Är du passiv på jobbet, exempelvis sitter mycket, kan det vara skönt att röra på sig. Gör det som du tycker är kul. Det viktigaste är att du känner att du mår bra och återhämtar dig på semestern! Om du vill få hjälpa av en terapeut hos oss att maximera återhämtningen under semestern så finns vi här för dig. Vi på BlueCall önskar dig en skön semester med mycket vila och återhämtning!

Continue Reading

Bliwa går i bräschen för framtidens produktutbud i försäkringsbranschen

Försäkringsbolaget Bliwa har inlett ett samarbete med BlueCall för att förebygga psykisk ohälsa bland sina försäkrade. Genom sjukvårdsförsäkringen kan samtliga försäkrade prata anonymt med samtalsterapeuter via BlueCalls digitala plattform.

“Det ska vara enkelt för den försäkrade. De ska inte behöva gå igenom långa processer eller utvärderingar innan de får hjälp. Att få en tid med en samtalsterapeut redan inom 24 timmar är en viktig parameter för att plocka upp begynnande psykisk ohälsa i tid”. Säger Ewa Broms, Affärsområdesansvarig på Bliwa.

BlueCall ger den försäkrade stöd innan vård och behandling behövs. På så sätt kan vardagliga svårigheter som relationsproblem, stress eller obalans i livpusslet redas ut innan de utvecklats till större problem.

“Genom insatser i ett tidigt skede slipper fler att drabbas av psykisk ohälsa som kräver vård. Det sparar såväl pengar som lidande för individen och är dessutom en stor samhällsvinst”.  Fortsätter Ewa Broms. 

“Vi är övertygande om att försäkringsbolag kommer att spela en nyckelroll i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i samhället. Vi är glada att Bliwa ser möjligheten att kunna göra stor samhällsnytta i kombination med det ekonomiska incitamentet för försäkringsbranschen att erbjuda tjänster som BlueCall”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.

”Vi lever i en digital värld, där kundernas behov snabbt förändras. Vi ser det som en självklarhet att utveckla vårt produktutbud i samma takt och att ständigt förnya oss genom att erbjuda moderna lösningar till våra kunder”. Avslutar Ewa Broms.

Continue Reading

Three ways on how to make stress your friend

1. See the stress as helpful

Stress is a completely normal biological response to a potentially dangerous situation or increased need for performance. The heart racing and contracted blood vessels is an indicator that your body is preparing for a challenge – a tool to succeed! Once you see the stress a benefit instead of a threat, it doesn’t become as stressful. You can then learn to recognize and more easily manage the stress so that the short-term stress gives you increased energy to productivity and performance.

2. Focus on what you can control

One of the most positive things you can do when faced with worry or anxiety is to remember what you can affect and what you can’t. Far too many people spend time feeling bad about things they simply can’t change. Write two lists of what stresses you, one for what you can control and one for what you can’t. Ignore the second list and choose a concrete action to handle the first one. This will begin to solve the stress and give you the power to move you toward your goal.

3. Create a network of support

Knowing that you have somebody to turn to can help a lot when you feel anxious, worried or stressed. Being surrounded by people who care about you increases the chance of dealing with the specific situation and overcome the anxiety and worry. Social relationships play an important role in our health and well-being, which is why it’s a good idea to nurture your relationships. Why not invite a friend to a coffee or talk to someone who can help you map the stress, provide tools and create a long-lasting plan.

Continue with:

 • Think of stress as a helpful reaction rather than a cause for panic
 • Focus on the task, rather than the emotion
 • Build relationships so that you have people to turn to in times of stress

Stop with:

 • Assume your stress is going to last forever
 • Worry about things that are out of your control
 • Spend time with people who are negative

Continue Reading

Tre tips på hur du blir vän med stressen

1. Se stressen som hjälpsam

Stress är en helt normal biologisk reaktion på en potentiellt farlig situation eller ökat prestationsbehov. Hjärtfrekvensen ökar och dina blodkärl drar ihop sig och förbereder din kropp för utmaningen – ett verktyg för att lyckas helt enkelt! När du ser stressen som ett hjälpmedel istället för ett hot, blir den inte lika påfrestande. Du kan då lära dig att uppmärksamma och lättare hantera stressen så att den kortvariga stressen ger dig ökad energi till produktivitet och prestation.

2. Fokusera på det du kan kontrollera

En av de mest positiva sakerna du kan göra när du står inför oro eller ångest är att komma ihåg vad du kan påverka och vad du inte kan påverka. Alltför många människor spenderar tid på att känna sig dåliga över saker som de helt enkelt inte kan påverka. Skriv två listor över det som stressar dig, en för det du kan kontrollera och en för det du inte kan kontrollera. Ignorera den andra listan och välj en konkret åtgärd för att hantera den första. Detta kommer minska stressen och ge dig kraft att fokusera på ditt mål.

3. Skapa ett stöttande nätverk

Att veta att du har någon att vända dig till och få stöd av när du känner dig orolig, ångestfylld eller stressad är ofta mycket hjälpsamt. Genom att vara omgiven av personer som bryr sig om dig ökar dina chanser att hantera den specifika situationen och övervinna ångesten och oron. Våra sociala relationer spelar en viktig roll för vår hälsa och vårt välbefinnande varför det är en god idé att vårda dina relationer. Varför inte bjuda en vän på en fika eller prata med någon som kan hjälpa dig att kartlägga din stress, få verktyg för att hantera den och skapa en långsiktig plan.

Fortsätt med:

 • Tänka på stress som en hjälpsam kroppslig funktion snarare än en orsak till panik
 • Fokusera på uppgiften, snarare än känslorna
 • Bygga relationer så att du har folk att vända sig till i stressfulla situationer

Sluta med:

 • Anta att din stress kommer att vara för evigt
 • Oroa dig för saker som inte står i din kontroll
 • Tillbringa tid med personer som är negativa

Continue Reading

Med BlueCall återfår dina medarbetare normal produktivitet inom endast 5 veckor

De flesta går till jobbet fast de inte är helt på topp. Enligt en rapport från KI från 2016 tappar tjänstemän i genomsnitt 30% i produktivitet när de genomgår en tuff period, oavsett om orsaken är jobbrelaterad (t.ex hög arbetsbelastning) eller privat (t.ex skilsmässa, dålig sömn). Så, hur många drabbas? Enligt rapporten från KI är 20% på en vanlig arbetsplats drabbade av någon form av lättare psykisk ohälsa. Stress, oro, sömnsvårigheter är de största orsakerna till produktionsbortfall. BlueCall erbjuder anonyma terapeutiska samtal till medarbetare för att förebygga denna typ av produktionsbortfall relaterat till psykisk ohälsa. De senaste mätningarna av tjänsten visar följande resultat: Efter 5 sessioner under 5 veckor på BlueCall är den genomsnittliga produktionshöjningen per medarbetare 23%. Medarbetaren är således tillbaka på normal produktionsnivå igen. Övriga datapunkter från mätningen
 • 96% känner största möjliga förtroende för sin terapeut (5/5)
 • 97% upplever att de fått den hjälp de förväntade sig (5/5)
 • 84 % anger att det varit av största vikt att få vara anonym (5/5)
 • Samtliga användare upplever att deras oro, stress och ångest har minskat markant efter användning av BlueCall
Hur stor är då besparingen på en produktionshöjning på 23% för dig som arbetsgivare? Vi berättar gärna mer i ett möte. Hur gick mätningen till? Ett urval av 75 användare har självskattat sitt mående och sin uppskattade motivation- produktivitetsförändring före 1a session och efter 5e sessionen. Data från KIs rapport 20% i genomsnitt är drabbade av lättare psykisk ohälsa så som stress, oro, sömnsvårigheter 30% i genomsnittligt produktionsbortfall per drabbad medarbetare 90 % anses som normal genomsnittlig produktionsnivå  

Continue Reading

Sleep Expert Shares the best Tips To Get a Better Sleep

1. Routines are key

The key to a good night’s sleep are routines. Therefore, try to go to bed at the same time every night to prepare your brain and body for sleep.

2. Keep your bedroom dark

The darkness is required to release the body’s hormone melatonin which helps the body get a good sleep rhythm. Refrain from screens of mobile and TV before going to sleep, reading a book instead, taking a hot shower or a slow walk.

3. Keep your bedroom cool

Your body temperature needs to drop 1 degree to be able to sleep, which is why it is always easier to fall asleep in a room that is too cool than too hot.

4. Don’t lie in bed awake

This is a common mistake many people make. When you lie in bed awake for too long, your brain learns the association that being in bed is about being awake. You need to break that association by doing something completely different and then returning to bed.

5. Skip coffee

Many of us are used to drink coffee after lunch or at the Swedish fika but that habit is perhaps something you want to change now. Research shows that if you take a cup of coffee after lunch, one-quarter of the caffeine remains in your body even after 12 hours. Sleep well with BlueCall!

Continue Reading

Sömnforskaren ger sina bästa tips för bättre sömn

1. Rutiner är a och o

Nyckeln till en god natts sömn är rutiner. Försök därför att lägga dig vid samma tid varje kväll för att förbereda kroppen att det är dags att varva ner för att sova.

2. Låt sovrummet vara mörkt

Mörker krävs för att frige kroppens hormon melatonin som hjälper kroppen att få en bra sömnrytm. Avstå från skärmar av mobil och TV innan du ska sova, läs istället en bok, ta en varm dusch eller en långsam promenad.

3. Håll sovrummet svalt

Din kroppstemperatur behöver sjunka 1 grad för att kunna sova, vilket är anledningen till att det alltid är lättare att somna i ett rum som är svalare än varmare.

4. Ligg inte vaken

Detta är ett vanligt fel många gör och tyvärr är det så att ju längre du ligger vaken i sängen associerar hjärnan sängen med att vara vaken. Det måste du bryta genom att göra något helt annat för att sedan återgå till sängen.

5. Skippa kaffekoppen 

Många av oss är vana att dricka kaffe efter lunchen eller vid tre-fikat men den vanan är kanske något du vill ändra på nu. Forskning visar att om du dricker en kaffekopp efter lunch kommer en fjärdedel av koffeinet vara kvar i din kropp även efter 12 timmar. Sov gott med BlueCall!

Continue Reading

How to make the relationship last

1. You criticize each other

When a situation occurs where you’re disappointed, it’s always better to complain than criticize each other. Complaining is more about the situation and criticism is an attack on your partner’s character. Complaint: “I was scared when you were running late and didn’t call me. I thought we had agreed that we would do that for each other.” Criticism: “You never think about how your behavior is affecting other people. You’re just selfish. You never think of me!” What can you do instead? Dr. Gottman advises couples to stick to a very simple formula: When X (event that happened), I felt X (actual feeling word) and I need X (response). So, for example, “When you were running late and didn’t call me, I felt scared, and I need to know where you are to feel safe.”

2. You express contempt

According to Gottman, contempt is the clearest indicator that your relationship is going down the drain. Contempt: “It’s so typical of you, never suggesting any fun stuff to do, you have no imagination.” What can you do instead? Try to identify your needs and reformulate them to your wishes. For example, say: “I would love to do more fun things together,  like when you took me to that restaurant, can’t we do that again soon?”

3. You get defensive towards each other

In a discussion or conflict, you immediately get defensive and/or pledge your partner. Defense: “You’re not any better yourself!” What can you do instead? Try listening to what your partner actually says. If you don’t understand, ask open questions so you show that you are curious and want to know. It also applies to your relationships with friends and colleagues.

4. You do the stonewalling

In the middle of an ongoing discussion or conflict, you suddenly turn off and avoid the topic of conversation. Stonewalling: You choose to “hum” but have already “zoomed out” or suddenly say “end of discussion” and leave the room. What can you do instead? Take a break! According to Gottman, a break of at least 20 minutes is necessary to make the discussion constructive. When you’re both calm, try again. Good luck with your relationships! Would you like to know more about the study by Gottman, click here

Continue Reading

Så får du relationen att hålla

1. Ni kritiserar varandra

När en situation som du är missnöjd med inträffar är det är alltid bättre att klaga än att kritisera varandra. En klagan/ett klagomål handlar om en specifik sak, medan kritik är en attack på din partners karaktär eller person. Klagomål: ”Jag blev rädd när du var ute och sprang sent och inte ringde mig. Jag trodde vi var överens om att vi skulle göra det för varandra”. Kritik:Du tänker aldrig på hur ditt beteende påverkar andra människor. Du är så självisk och tänker aldrig på mig! Vad kan du göra istället? Dr. Gottman råder par att använda en enkel formel: När X hände (situationen som hänt), kände jag mig X (känsla) och jag behöver X (behov). T.ex, “När du var ute och sprang sent och inte ringde mig kände jag mig rädd och jag behöver veta var du är för att känna mig trygg.”

2. Ni uttrycker förakt

Enligt Gottman är förakt den tydligaste indikatorn på att er relation är på väg utför. Förakt: ”Det är så typiskt dig att aldrig ta med mig på några roliga grejer, du har ju ingen fantasi.” Vad kan du göra istället? Testa att identifiera dina behov och omformulera dem till önskemål. Säg exempelvis: ”Jag skulle bli väldigt glad om vi kunde göra fler roliga saker ihop. Jag älskade när du tog med mig till den där restaurangen, kan vi inte göra något sådant snart igen?”

3. Ni hamnar i försvarsställning

I en diskussion/konflikt går du direkt i försvar och/eller skuldbelägger din partner. Försvar: ”Men du då?! Du är ju inte bättre du heller!” Vad kan du göra istället? Försök att lyssna in vad din partner faktiskt säger. Ställ öppna frågor om du inte förstår så visar du att du är nyfiken och vill förstå. Det gäller även dina relationer till vänner och kollegor.

4. Ni bygger murar

Mitt i en pågående diskussion/konflikt stänger du plötsligt av och undviker samtalsämnet. Muren: Du väljer att “humma” men har egentligen ”zoomat ut” eller plötsligt säger “slutdiskuterad” och lämnar rummet. Vad kan du göra istället? Ta en paus! Enligt Gottman är en paus på minst 20 minuter nödvändig innan ämnet ni grälar om kan återupptas på ett mer konstruktivt sätt. Lycka till med relationerna! Vill du veta mer om Gottmans forskning, klicka här

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8