Få den hemestern du förtjänar

Read the article in English here

Koppla bort och koppla av 

Tillåt dig själv att vara helt bortkopplad under semestern i år för att ge hjärnan och kroppen möjlighet till maximal återhämtning utan påminnelser från jobbet. Skapa ett automatsvar på mejlen och telefonen som berättar när du är ledig och när du kommer tillbaka. Om du måste vara tillgänglig under semestern, gör ett schema över när du ska vara uppkopplad, och när du ska vara avkopplad. 

Skapa omväxling 

Skapa kontraster från din vardag för att tydligt markera för hjärnan att det är semester. Enligt stressforskare från SU behöver inte återhämtning innebära inaktivitet, det viktigaste är att hjärnan och kroppen får omväxling från vad du brukar göra i vardagen. Ifall du har ett väldigt passivt jobb där du sitter stilla mycket, ha en aktiv semester, och vice versa. 

Anpassa dina förväntningar 

Årets semester blir kanske inte som du hade tänkt dig, men du kan ändå ha en avslappnande, rolig och äventyrlig ledighet! Skapa rätt förväntningar redan nu genom att fokusera på vilka möjligheter som faktiskt finns på hemmaplan, istället för att älta de planer som ändå inte kan bli av. Hemesterguiden delar många tips på saker att göra i Sverige och i ditt närområde, exempelvis vandringsleder, utomhusaktiviteter och hemmapyssel, läs mer om Hemesterguiden här

Planera för en mjukstart 

För att minska stressen inför att återgå till arbetet efter semestern så rekommenderar vi att du redan nu planerar inför en mjukstart. Du kan exempelvis gå på semester på en onsdag och komma tillbaka på en onsdag, det känns mentalt mycket enklare att starta med en halv vecka. Försök även att inte boka in för många möten direkt efter semestern, ge dig själv tid att hitta tillbaka till dina rutiner, dina löpande arbetsuppgifter och gå igenom mejlkorgen.  

Continue Reading

Get the staycation you deserve

Unplug and relax Allow yourself to completely unplug from work during your vacation to give the brain and body maximum recovery without reminders from work. Create an automatic response on your phone and email saying you are on vacation and when you will be back. If you need to be available during your holiday, make a clear schedule over when you will be connected, and when you have time to relax.  Create variation Make a contrast to your everyday life to give your brain a clear signal that it is vacation time. According to stress scientists at SU, recovery does not have to mean inactivity. The essential part is that your brain and body get variation to what you are usually doing. If you have a very passive job where you mostly sit still, have an active vacation, and vice versa.  Adjust your expectations Your vacation this year will not be what you expected, but you can still have a relaxing, fun, and adventurous staycation! Instead of feeling disappointed, create the right expectations in advance by focusing on the possibilities that you actually have. “Hemesterguiden” shares many tips on what to do in Sweden and in your area during this summer, for example, hiking trails, outdoor activities, and DIY projects. Read more about “Hemesterguiden” here.  Plan for a smooth start  To decrease the stress of going back to work, we recommend that you plan for a smooth start in advance. For example, take your vacation on a Wednesday and return on a Wednesday, it will mentally feel much easier to start with only half a week. Also, try not to book too many meetings during your first week, give yourself time to find your way back to your routines, your everyday tasks, and to go through your emails. 

Continue Reading

Social på distans – så värnar du om dina relationer

Read the article in English here.

Relationen med medarbetare

 1. Boka in regelbundna samtal med medarbetarna! Börja och avsluta veckan med personliga möten, antingen 1-2-1 eller i mindre team så att samtliga känner sig sedda.
 2. Starta möten med en check-in! Ta ett varv under dagens första möte och fråga hur alla mår, låt medarbetarna prata av sig innan ni går vidare till mötesagendan.
 3. Uppmuntra virtuella umgängen! Hjälp dina medarbetare att skapa sätt för att umgås online, exempelvis fikapauser över video. På så vis kan du som chef fortsätta ha relationsbyggande samtal med dina medarbetare, som ni brukade vid kaffemaskinen.

Relationen med kollegor

 1. Håll vardaglig kontakt! Använd er av chattforum där ni hälsar på varandra och småpratar under dagen, precis som ni gjorde på kontoret!
 2. Upprätthåll de sociala mötena! Planera in luncher, kaffepauser och AW’s tillsammans via digitala kanaler. Dessa träffar är viktiga för att behålla och utveckla er relation.
 3. Träna tillsammans! Ta en promenad eller organisera ett träningspass tillsammans, antingen via länk eller utomhus så att ni kan hålla distans men samtidigt umgås.

Relationen med nära och kära

 1. Prata över video! Hörs ofta, och gärna över video så att ni kan se varandra. Att se ett vänligt leende skapar större lugn och inger trygghet.
 2. Gör aktiviteter ihop! Det finns många digitala kanaler där ni kan göra samma aktiviteter som ni brukade göra innan Corona. Exempelvis titta på film tillsammans med Netflix Party, laga mat ihop över video eller spela spel med varandra via någon av mobiltelefonens många appar.
 3. Träffas utomhus! Ta en promenad i skogen eller ha picknick i en park tillsammans, men håll avståndet även ute i det fria.

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjältar på Faiveley Transport: HR-teamet!

BlueCall: Hur har ert HR-team förändrat sitt arbete för att hantera Coronakrisen? Faiveley Transport: Vi har som många andra börjat arbeta hemifrån och fått hantera dessa snabba förändringar och oroliga tider digitalt. Det har krävt större flexibilitet från vår sida men också bidragit till ett närmare samarbete med kollegor och chefer. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Faiveley Transport: Arbetsplatsen spelar en viktig roll för välmåendet men vi tycker att våra anställda har varit väldigt flexibla och förstående under denna period. Många arbetar hemma trots att de inte tycker de är så kul för att skydda de medarbetare som måste vara på plats. Vi har stöttat dem genom “jobba-hemma” guider och webinar om stress under corona med BlueCall. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Faiveley Transport: Cheferna supportas genom enskilda- eller gruppsamtal med HR. Vi har även skickat ut en guide i “att leda på distans” med tips på hur man behåller teamkänslan på avdelningen.  BlueCall: Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? Faiveley Transport: Utmaningen är att vi inte kan skydda all personal på samma sätt. Vissa kan jobba hemma medan andra måste vara på plats varje dag. BlueCall: Nämn ditt bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Faiveley Transport: Att vara så flexibel som möjligt tror vi är viktigt. Under denna period som prövar oss alla behöver vi underlätta för våra medarbetare genom enkla lösningar, som kanske inte alltid är helt bekväma men som krävs för att vi ska kunna samarbeta och prestera. Våga även utforska nya lösningar! Och, våga sätt på videokameran under möten. Det bidrar till gemenskapen!
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

Social from a distance – How to preserve your relationships

The relationship with your employees

 1. Schedule regular meetings with your employees! Start and finish the week with individual meetings. Either 1-2-1 or in small groups so that everyone feels acknowledged. 
 2. Start your meetings with a check-in! Start the first meeting of the day with asking how everybody is doing. Let the employees have a small chat before moving onto the agenda. 
 3. Encourage virtual hangouts! Help your employees to create ways of spending time together online, e.g. coffee breaks over video. That way you can continue having the relationship building conversations with your employees that you used to have around the coffee machine. 

The relationship with your colleagues: 

 1. Keep everyday contact! Use a chat room to greet each other every morning and make small talk throughout the day, just like you used to do in the office! 
 2. Keep up with the social activities! Organize lunches, coffee brakes and after-works through digital channels. These meetings are very important to preserve and develop your relationship.  
 3. Work out together! Take a walk or exercise together, either over video or outdoors where you can keep the physical distance but still spend quality time with each other. 

The relationship with your near and dear ones

 1. Talk over video! Talk to your loved ones often, and preferably over video so that you can see one another. Seeing a friendly face will make you feel calm and closer to each other. 
 2. Do activities together! There are many digital platforms where you and your near ones can do the same things that you used to do. For example watch movies together with Netflix Party, cook together over video or play games with each other in one of the applications in your smartphone. 
 3. Hangout outdoors! Take a walk in the forest or have a picnic in a park together, but keep the distance even when out in nature!

Continue Reading

Så leder du dig själv och andra i kris

Read the article in english here.

1. Planera och strukturera

För medarbetare: Skriv en att-göra-lista för att skapa struktur, hjärnan får dessutom en belöning när du kryssar av uppgifter.  Skapa ett hemmakontor, en plats som hjärnan kan associera med produktivitet.  Håll balansen! Förtydliga skillnaden mellan jobb och fritid genom att starta och avsluta arbetsdagen med exempelvis en andningsövning eller en promenad. För ledare: McGregor och Doshi rekommenderar ledningsgrupper att följa denna veckocykel, vilken visade sig framgångsrik under finanskrisen 2008: Måndag: Genomgång av förra veckans lärdomar och konkretisera utmaningar inför kommande vecka. Tisdag – torsdag: Individuella check-in’s med medarbetare eller mindre team, fråga om vad som känts utmanande, lustfyllt och om de behöver hjälp men något. Fredag: Reflektera över veckan, hur ser situationen ut nu och hur mår personalen? 

2. Kommunicera mera 

För medarbetare: Nyckeln till framgångsrikt självledarskap är att få tillgång till den information som man behöver. Uttryck vad du behöver till din chef och dina kollegor för att kunna leda dig själv och känna dig trygg under dessa kristider. För ledare: God kommunikation är ett av de viktigaste verktygen inom krisledarskap. Tydlighet och transparens är A och O för att skapa tillit hos medarbetarna. Visa dig därför tillgänglig, närvarande och håll regelbunden kontakt. 

3. Motivera

För medarbetare: Stanna upp och reflektera över dina drömmar och mål, både privata och arbetsrelaterade. Behöver du göra någon förändring eller är du på rätt väg? Genom att fokusera på din målbild kan du återfå motivationen och utveckla dig själv som individ. För ledare: Att engagera medarbetarna genom att låta dem ta del i att lösa viktiga problem visade sig vara framgångsrikt för att öka motivationen under finanskrisen 2008. Ta hjälp av personalen för att hitta arbetsuppgifter som engagerar dem! Detta kommer att vara till hjälp i ditt ledarskap under krisen och för att ni som team ska komma ut ännu starkare på andra sidan. 

Continue Reading

Hero och BlueCall arbetar tillsammans för att öka välmåendet bland medarbetare och konsulter

“Orsaken till ohälsan kommer alltid att påverka produktivitet och välmående oberoende av om den är arbetsrelaterad eller inte. Att vi behöver arbeta med arbetsrelaterade orsaker till ohälsa är de flesta med på. Men när medarbetare kämpar med sömnen, återhämtningen, har en tuff familjesituation eller liknande, då kommer vi se samma effekt på graden av ohälsa och minskad produktivitet, men arbetsgivare är generellt sett inte lika benägna att vara där och stötta. Vi tror på att istället bjuda in till en holistisk och inkluderande syn på medarbetares hälsa.” Säger Cecilia Enfors, HR & Delivery manager på Hero  Stress och psykisk ohälsa ökar i alla branscher och vikten av att förebyggande åtgärder lyser igenom allt starkare på de flesta arbetsplatser. Genom att stärka medarbetarna med verktyg för att hantera jobb och livspussel minskar risken för att ohälsan blir allvarlig.  “Vi hjälper våra användare att hantera stress, förbättra relationer och självkänsla men coachar dem även när de känner sig vilsna i karriären eller i livet i allmänhet. När vi sedan mäter resultatet efter användning av BlueCall ser vi att produktiviteten hos medarbetaren ökar upp till 30% – vilket också påvisar hur mycket medarbetares vardagsproblem faktiskt påverkar även arbetsgivaren kostnadsmässigt”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  “Det första vi gjorde var att vi tar bort likamedtecknet mellan icke sjukfrånvarande och välmående personal. Personal kan trots allt vara på plats väldigt länge utan att må bra och prestera väl. Vi valde att erbjuda samtalsstöd via BlueCall inom ramen för vårt projekt Heartworking Holistic för att vi vill skapa en verklig förändring, bortom att bara ge en friskvårdpeng och sedan hoppas på det bästa. Det har visat sig vara enormt uppskattat av våra medarbetare” Avslutar Cecilia

Continue Reading

Leksands Sparbank ger tillbaka till medarbetarna tillsammans med BlueCall

“BlueCall är en positiv förmån som stärker oss som arbetsgivare. I ett samhälle där psykisk ohälsa ökar är det viktigt för oss att ta vårt ansvar och fokusera på att skapa hållbara medarbetare”. Säger Linda Gudmundsson, HR-chef på Leksands Sparbank. “Det är otroligt kul att få arbeta med kunder som ger tillbaka till samhället men även till sina medarbetare. Vi ser att det blir en allt vanligare trend att ta sitt ansvar. Vi ser fram emot att kunna förebygga psykisk ohälsa tillsammans med Leksands Sparbank”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Att arbeta med förmåner för medarbetarna är en självklarhet för Leksands Sparbank. BlueCall fungerar som ett komplement till företagshälsovården genom att finnas till i tidigare skeden. “Man ska inte behöva bli sjuk för att få tillgång till coachande samtal. Vi vill att våra medarbetare i tidiga skeden oavsett situation ska få hjälp att öka sitt välmående.” Avslutar Linda Gudmundsson på Leksands Sparbank.

Continue Reading

Teleperformance breddar sitt hälsoarbete för medarbetarna genom att erbjuda samtal med terapeuter via BlueCall

”Vi tror mycket på att prestation är starkt sammanlänkat med välmående. Våra medarbetares hälsa har därför alltid varit i fokus för oss och bland annat har vi introducerat aktiviteter som yoga, fysisk träning och planerar att introducera stresshantering och hälsosam matlagning. Vi är glada att nu även kunna erbjuda våra medarbetare samtal med terapeuter via BlueCall för att må bättre och få vägledning i allt som hör livet till”. Säger Tanja Cigarcic, HR på Teleperformance.  ”Det är extra kul att arbeta med kunder som har en så stark uttalad filosofi kring att verkligen bry sig om medarbetarnas hälsa och välbefinnande och ser kopplingen till företagets resultat. Jag är övertygad om att BlueCall är en pusselbit som passar väl in bland Teleperformance andra initiativ för ökad hälsa”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Teleperformance har medarbetare över hela världen, och först ut som får ta del av samarbetet är medarbetare från Norden.  ”Vi ser det som mycket positivt att våra Nordiska medarbetare kan tala med en terapeut på sitt modersmål eftersom BlueCall tillhandahåller flera olika språk i appen”. Avslutar Tanja Cigarcic.

Continue Reading

ICA Försäkring erbjuder samtalsterapeuter till sina kunder vid exempelvis arbetslöshet eller sjukskrivning

ICA Försäkring har under lång tid erbjudit våra kunder en ekonomisk trygghet i samband med exempelvis arbetslöshet eller långtidssjukskrivning via vår låneskyddsförsäkring. Nu adderar vi möjligheten för våra kunder att prata med en samtalsterapeut vid oväntade livsförändringar vilket jag tror kan vara värdefullt för många och bidra till att minska stress och oro, säger Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring.
Att personer upplever stress och oro kopplat till sin ekonomi är inte ovanligt. Att teckna en låneskyddsförsäkring är ett bra sätt att säkerställa att ett oväntat inkomstbortfall inte drabbar privatekonomin i allt för stor utsträckning.
Att jobba förebyggande är väldigt viktigt för oss på ICA Försäkring, dels ur ett företagsperspektiv men naturligtvis även ur ett rent mänskligt perspektiv. Ingen vinner på att skador, olyckor, stress och oro som skulle kunnat förbyggas inte gör det.  Därför känns det väldigt bra för oss på ICA Försäkring att komplettera vårt kunderbjudande med möjligheten att prata med en samtalsterapeut, säger Caroline Farberger, vd ICA Försäkring.
ICA Försäkring och BlueCall har en gemensam grund i innovativa lösningar och entreprenörskap. Genom samarbetet med BlueCall tar ICA Försäkring ytterligare ett steg mot en bättre och enklare vardag för sina försäkringstagare. ICA Försäkringars samarbete med BlueCall blir tillgängligt för låneskyddskundernas med start den 1:a april.
Genom att säkerställa att individer får rätt verktyg för att hantera en stressig vardag och ett utmanande livspussel minskar risken för att stress och oro blir skadlig och sjukskrivning kan förebyggas. Det gynnar individen, ICA Försäkring och samhället i stort kommenterar Caroline Rödén, vd på BlueCall.

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8