Try out our four best tips on how to be more grateful

1. Keep a gratitude journal

It’s worth keeping a gratitude journal. Research shows that individuals who have such journals for recording daily blessings have a more optimistic view of their lives. Spend 5 minutes each day on writing down things for which you feel grateful. That’s how you can boost your appreciation for the little things that you normally ignore.

2. Celebrate the little things

  • Give yourself permission to do that. Here’s how you can celebrate your small wins in life:
  • Celebrate good weather by taking out a friend and going for a walk
  • When someone around you masters a new skill, give them a small present to celebrate their achievement
  • Celebrate getting through a daunting task with doing something you enjoy

3. Be present

Choose to be present in the now. This type of consciousness of the moment – sometimes called mindfulness – is critical to generating positive emotions that come with gratitude. When you’re living with more awareness, you notice everything – even the little pieces of everyday beauty.

4. Fall asleep with gratitude

Ideally, you should wake up and go to bed with gratitude in your mind. If you’re having trouble falling asleep at night, it’s probably because your mind is still pondering over the stressful events of the day. Instead of thinking about the things you need to do tomorrow, try to enter the gratitude mode at bedtime. Think about the beautiful things that happened to you on that day. If you would like more tips on how to be more grateful or have something else you would like to get help with, we are here for you!

Läs mer

Testa våra fyra enkla tips för hur du blir mer tacksam

1. Skriv ner hur tacksam du är

Det är värt att skriva en tacksamhetsdagbok. Forskning visar att individer som skriver ner vad de är tacksamma för har en mer optimistisk bild av sina liv. Det räcker att du ägnar 5 minuter varje dag för att skriva ner de saker som du känner dig tacksam för. På så sätt ökar du förutsättningarna för att uppskatta de små sakerna i livet som annars bara passerar.

2. Fira de små sakerna

  • Fira bra väder genom att ta ut en vän och gå en promenad
  • Fira när någon i din närhet lyckas med någon ny uppgift, ge dem en liten present för att fira deras prestation
  • Fira när du klarar av en svår uppgift med att göra något du tycker om

3. Var närvarande

Välj att vara närvarande i nuet, det som även kallas för mindfulness. Det är avgörande för att generera positiva känslor och känna tacksamhet. När du lever med mer medvetenhet märker du allt – även de små sakerna av vardagens skönhet.

4. Somna med tacksamhet

Helst bör du vakna och gå och lägga dig med tacksamhet i ditt sinne. Om du har problem att somna på natten, beror det antagligen på att du fortfarande funderar över dagens stressiga händelser. Istället för att tänka på de saker du behöver göra i morgon, försök att gå in i tacksamhetsläget vid sänggåendet. Tänk på alla de vackra saker som hände dig under dagen.   Vill du ha ytterligare tips på hur du blir mer tacksam eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Five Effective Ways To Kick-Start Your New Year

1. Update yourself

Before taking a deep dive into your mail inbox, you can give yourself time for an update. Talk to your colleagues to get a general idea of ​​what happened while you were away. It will help you better prioritize what you need to address first.

2. Plan, prioritize and pause

Plan for the coming time and then write a priority list of what is most important to do. If you experience a high workload, it may be more effective to take a break to recharge the batteries than to push yourself too hard.

3. Schedule recovery

The stress can be harmful to your health if you don’t get enough rest and recovery. Schedule time for it in your calendar, then you know it will take place. It will give you new power and energy so you can do your best.

4. Do some physical activity

It is proven that physical activity releases endorphins, which improves our well-being.  Therefore, make sure to make time for some exercise in your daily routine. Do something that you think is fun, a boxing class, go for a walk, or yoga at home.

5. Book something fun

There is some time left for the next vacation, so make sure to boost yourself with good energy. For example, book a dinner with friends, and After Work with your colleagues or a short excursion. Having something to look forward to motivates you! Want more tips on how to best kick-start the new year? If you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Läs mer

Three ways to manage stress before the holidays

1. Prioritize

To remember what to do and know what is most important, it’s often helpful to write a to-do list. Then you can prioritize the work tasks according to how important they are and how long they will take. In that way, you can structure your work easier, estimate how much time each task will take and what you need to do before Christmas, and work that can wait. Perhaps some meetings are manageable in 30 minutes instead of the classic hour.

2. One thing at a time

When we’re stressed, we want to be as efficient as possible, which is why we often multitask. When we think we multitask, and do several things at once, we just let the brain jump from task to task. Our brain is not built to do several things at once. Instead, let your brain focus on one thing at a time. For example, you can set an alarm that rings when it’s time to change the task so that you can focus on the work.

3. Physical activity

When we get stressed, physical activity is usually the first thing prioritized away to save more time. But actually, regular physical activity reduces stress hormones and helps to not respond as strongly to stress. Starting to work out three times a week at the gym may feel like a big step, but you can always start with something small. For example, you can take a walk at lunch, take the stairs instead of the elevator, take the bike instead of the bus, or have a walk-and-talk meeting. Do you want additional tips on how you can manage stress in your everyday life or do you have anything else you would like to get help with? We are here for you and are happy to help you!

Läs mer

Tre knep för att hantera stressen inför julledigheten

1. Prioritera

För att komma ihåg vad du ska göra och vad som är viktigast är det ofta hjälpsamt att skriva en att göra-lista. För att veta vilken uppgift som ska prioriteras kan ett bra knep vara att rangordna arbetsuppgifterna efter hur viktiga de är och hur lång tid de kommer att ta. På så sätt kan du strukturera varje uppgift lättare och värdera vilka möten som du måste hinna med innan jul och vilka som kan vänta. De möten du väl tar kanske kan klaras av på 30 minuter istället för den klassiska timmen.

2. En sak i taget

När vi är stressade vill vi effektivisera tiden och gör ofta flera saker samtidigt med hopp om att få snabbare resultat. Det som egentligen sker är att hjärnan bara hoppar från uppgift till uppgift. Vår hjärna är nämligen inte uppbyggd för att göra flera saker samtidigt. Istället kan du låta hjärnan få fokusera på en uppgift i taget. Du kan t.ex sätta alarm som ringer när det är dags att byta uppgift så slipper du kolla på klockan under tiden.

3. Fysisk aktivitet

När vi blir stressade brukar fysisk aktivitet vara det första som prioriteras bort då vi tror att vi sparar tid. Faktum är att regelbunden fysisk aktivitet gör så att stresshormonerna minskar och får oss att helt enkelt inte reagera lika starkt på stress och stärker vårt fokus och minne. Att börja träna tre gånger i veckan på gymmet kan kännas som ett för stort steg men du kan alltid börja med något litet. Du kan t.ex ta en promenad på lunchen, ta trapporna istället för hissen, cykeln istället för bussen eller ett walk-and-talk-möte.  

Läs mer

Emballator Metal group satsar på hållbara medarbetare tillsammans med BlueCall

Emballator metal group har medarbetare i många olika funktioner. Oavsett vilken roll man innehar anser bolaget att det är viktigt att tänka på social hållbarhet när det kommer till personalen.  “Vi är stolta över våra medarbetare och deras professionella kompetens. Strävan mot en god och säker arbetsmiljö är viktigt för oss samt ett bra välmående för alla våra anställda. Inträffar det något på arbetet eller i privatlivet vill vi ge våra medarbetare möjligheten att på ett enkelt sätt komma i kontakt med en professionell samtalsterapeut genom BlueCall.” Säger Albertina Bohlin, HR-chef på Emballator Med sänkta trösklar som anonymitet och enkel tillgång vill Emballator att fler medarbetare ska ta chansen och arbeta aktivt med sin mentala hälsa. Precis som att ha en PT på gymmet, så kan BlueCall erbjuda medarbetarna en mental PT för styrketräning av hjärnan.  “Ett av våra mål är att utveckla och skapa hållbara medarbetare som är rustade för livets utmaningar” Fortsätter Albertina Bohlin , HR-chef på Emballator “Livet drabbar oss alla och det vi på BlueCall gör är att säkerställa att medarbetarna har de verktyg som behövs för att hantera det. Oavsett om det handlar om privata ärenden som relationer eller arbetsrelaterade så som stress hjälper vi medarbetaren tillbaka i balans.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Läs mer

The cell phone has become the new blankie

1. Memory and concentration

One study tested the memory and concentration of 500 university students where they found that those who had left their cell phone outside the classroom performed better than those who had it left in their pocket. This is because the brain is distracted by the cell phone (even if it’s only left in the pocket) and then shifts focus. Tip! The brain needs up to 15 minutes to get involved in a task so we can perform in the best way. In order not to distract the brain, you can try leaving the cell phone outside the meeting room next time to increase your concentration and memory.

2. Sleep Quality

Having trouble sleeping have increased significantly in recent years. The reason is partly due to the fact that we bring the cell phone to the bedroom. The brain associates the cell phone and the blue light from the screen with alertness which tricks the brain to adjust to being alert rather than preparing the body for relegation and sleep. Darkness is needed to release the body’s hormone melatonin which helps the body get a good sleep rhythm. Tip! Try putting your cell phone outside the bedroom and use an analog or digital alarm clock instead to get better sleep quality.

3. Screen-free time

On average, we check our cell phone every ten minutes. In studies that research on cell phone usage, 50% of the participants drop out because of the abstinence from not being close to their cell phone. Every time we receive a new message or notification, the brain sends out small doses of the neurotransmitter dopamine. That makes the brain feel rewarded which leads to addiction to the cell phone. Tip! Set limits for your cell phone usage. For example, start with screen-free time when eating with family, friends or colleagues to become more present at the moment. Want more tips on how to manage your screen usage and create balance in your everyday life? Or do you have anything else you want to get help with? We are happy to help you!

Läs mer

Mobiltelefonen har blivit den nya snuttefilten

1. Minne och koncentration

I en studie testade man 500 universitetsstudenters minne och koncentration och där fann man att de som hade fått lämna sin mobiltelefon utanför klassrummet presterade bättre än de som hade den kvar i sin ficka. Det beror på att hjärnan distraheras av mobiltelefonen (även om den är bara är kvar i fickan) för då skiftar hjärnan fokus. Tips! Hjärnan behöver upp till 15 minuter för att sätta sig in i en uppgift så att vi kan prestera på topp. För att inte hjärnan ska distraheras kan du testa att lämna mobiltelefonen utanför mötesrummet nästa gång för att öka din koncentration och ditt minne.

2. Sömnkvalitet

Problemen med sömnsvårigheter har ökat markant de senaste åren. Det beror delvis på att vi tar med oss mobiltelefonen in i sovrummet. Hjärnan associerar mobiltelefonen och det blåa ljuset från skärmen med vakenhet, då luras hjärnan att ställa in sig på att vara pigg istället för att förbereda kroppen för nedvarvning och sömn. Mörkret krävs för att frige kroppens hormon melatonin som hjälper kroppen att få en bra sömnrytm. Tips! Testa att lägga mobiltelefonen utanför sovrummet och använd istället en analog eller digital väckarklocka för att få bättre sömnkvalitet.

3. Be om hjälp

I genomsnitt kollar vi på vår mobiltelefon var tionde minut. Det har gjorts ett flertal studier på vårt mobilanvändande och 50% av de som deltar i studierna hoppar av på grund av att abstinensen av att inte vara nära sin mobiltelefon blir för stor. Beroendet beror på att hjärnan utsöndrar små doser av signalsubstansen dopamin. Det belönar hjärnan varje gång vi får ett nytt meddelande eller en notis på mobiltelefonen som gör oss beroende. Tips! Sätt gränser för ditt mobilanvändande. Börja t.ex med skärmfri tid när du äter med familjen, vänner eller kollegorna för att bli mer närvarande i stunden. 

Läs mer

Five ways to achieve work-life balance

1. Manage your time

Write down your activities so that it becomes clear to yourself what you need to do during the week. Use a calendar, digital or analog, to schedule activities such as workouts, dinner with friends, your child’s soccer training, etc. This gives you an easier overview and you can prioritize accordingly.

2. Learn to say no

It’s not always easy to say no, whether it’s an extra task or going to dinner with friends. Usually, we don’t say no because we’re afraid of being of trouble. But your boss or friends can’t know how you feel unless you tell them. If you feel that you cannot deliver at work or can go to dinner with friends, tell them how you feel and say no!

3. Ask for help

If you feel that you are drowning in tasks, it’s time to pull the handbrake. Explain the situation to your boss and remember that it’s worse not to ask for help and fail than to ask for help and succeed. The same goes for private matters if you can’t pick up your kids from school because of meetings, ask a friend or family member for help. They will probably be happy to support you in whatever it is.

4. Unplug

By unplugging your phone and mail, your brain can relax when you’re not working. Turn off sounds and notifications on the phone when you get home from work and put it away so you don’t check it every five minutes. Then you will be able to be more present when you are with the family, whether you are watching a movie or having dinner together.

5. Make time for yourself

If you don’t take care of your mental and physical well-being, you will perform worse at work. Schedule time for yourself so that the body can recover and recharge the batteries. You don’t have to pick one over the other, it’s possible to do both in a healthy way. Want more tips on how to achieve work-life balance? Or, do you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Läs mer

We give you the five best tricks on how to get from chill mode to work mode

 

1. Start soft

If you have the opportunity to impact your work schedule – do it. By coming back to work on a Wednesday or Thursday you give yourself a soft start. Then you only work a few days before it’s time for a weekend. Jumping in a few hours a week before coming back is also a tip. Then you can prepare a little and maybe take out that time in compensation hours later.

2. Get back to the normal rhythm

During the holidays we don’t keep our routines as tight. The bright nights and vacation time means that we like to stay up a little longer and enjoy a sleep-in. However, it takes time for the brain to adjust back to normal hours, which is why it can be good to think about whether you’ve changed your daily rhythm a lot. A trick is to not stay up until two o’clock at night the days before you start work and suddenly have to get up at six o’clock.

3. Plan and prioritize

Take the first day to write a priority list of what is most important to do when you return to work. If you find that the first week becomes too overwhelming with a massive workload, it may be more efficient to take a break in the middle of the day to reload than to push yourself too hard.

4. Extend the holiday feeling

Be kind to yourself during the first week of work. Make sure you leave the job at a reasonable time in the afternoon so you can enjoy your time outside of work as well. Go and swim or do some other holiday activities, so the time at the office doesn’t feel as distressed. Continue to have dinner or breakfast on the balcony. Then you extend the holiday feeling and relieve some of the demands and pressure.

5. Have something to look forward to

You may be able to put in a few days of vacation for a while a couple of weeks after you started working again. Otherwise, you can schedule small things like a shorter trip or similar. Having something to look forward to motivates you. Want more tips on how to best get out of vacation mode and into work mode? If you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Läs mer

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8