Psykisk ohälsa – arbetsgivarens ansvar?

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är ett stort arbetsmiljöproblem och något som arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) har ansvar att förebygga. Den 31 mars 2016 började de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) att gälla. Föreskrifterna förtydligar det faktum att arbetsgivaren har ett övergripande ansvar när det kommer till att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö. Rekommendationerna är att arbeta systematiskt och förebyggande med frågor som rör medarbetares välmående på arbetsplatsen, för att åtgärda förhållanden som resulterar i arbetsrelaterad stress.

Hur vanligt är psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Stress står för ungefär hälften av alla förlorade arbetsdagar och omkring 50% av arbetstagare i Europa anser att stress är vanligt förekommande på deras arbetsplats. Psykisk ohälsa, där stress ingår, målas ofta upp som en brist hos individen, när det snarare bör ses som ett problem och varningstecken för organisationen. Bristfällig kunskap, missförstånd och stigmatisering kring psykisk ohälsa leder ofta till att organisationer inte lyckas hantera psykosociala risker och stress, på samma sätt som de gör när det kommer till andra arbetsmiljörisker. Här krävs det mer kunskap och att samtliga ledare inom en organisation är medvetna om vilket ansvar de har när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön.

Vad orsakar arbetsrelaterad stress?

Arbetsrelaterad stress kan vara ett resultat av flera olika faktorer, men två av de främsta riskerna är: 1) hög arbetsbelastning och 2) problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Andra vanliga riskfaktorer är:

  • Motstridiga krav och otydliga roller
  • Bristande delaktighet och inflytande i frågor och beslut som påverkar arbetstagaren
  • Omorganisation och osäker anställning
  • Ensamarbete och oregelbundna arbetstider
  • Bristande stöd och kommunikation från ledning och kollegor
  • Psykiska och sexuella trakasserier

Vad kan arbetsgivare göra?

Arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress genom att ta proaktiv handling och erbjuda stöd till sina medarbetare i ett tidigt skede. För att erbjuda rätt stöd krävs det en medvetenhet om vilka risker som finns i den aktuella arbetsmiljön. Det får man enklast genom att undersöka och kartlägga den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. Hur arbetsgivare och ledare arbetar med och hanterar psykosociala risker har stor betydelse för hur medarbetare mår.

Som chef rekommenderas regelbundna avstämningar med sina medarbetare och att man är uppmärksam på beteenden som avviker från ”det vanliga”, det vill säga hur individen brukar bete sig vanligtvis. Har en medarbetare exempelvis slutat äta lunch med sina kollegor? Eller har personen i fråga en ökad sjukfrånvaro? Att medarbetaren upplevs som otrevlig kan också vara ett tecken på psykisk ohälsa.

När man noterar förändringar i en medarbetares beteende är det viktigt att fråga hur medarbetaren mår och hur de har det i sitt privatliv. Det kan kännas obekvämt och som att dessa frågor är alldeles för intima och påträngande, men då är det viktigt att komma ihåg att du som arbetsgivare har ett ansvar i att fånga upp psykisk ohälsa – oavsett om det berör arbetet eller påfrestningar i privatlivet. Här kan det givetvis underlätta om man som arbetsgivare även erbjuder samtalsstöd till sina medarbetare, så att de själva kan ta kontakt med en professionell vid behov.

Att förebygga och hantera stress är helt enkelt inte bara en lagstadgad och moralisk skyldighet, utan även en god investering för arbetsgivare. Om företagets medarbetare mår bra och kan arbeta, så kan de också vara mer produktiva och effektiva – vilket i sin tur genererar vinst för organisationen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om BlueCall och vikten av att jobba proaktivt med psykisk hälsa är du välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss och få hjälp med att:

✨ Jobba mer proaktivt med medarbetarnas välmående.
✨ Ge bättre och tidigare mentalt stöd till medarbetarna.
✨ Få medarbetarna att känna att man verkligen bryr sig om dem.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.