Få kontroll över dina känslor med sex enkla steg

Det finns ett antal grundkänslor; positiva, neutrala och negativa. Glädje och intresse hör till de positiva, förvåning till neutral och till de negativa känslorna hör rädsla, ilska, skuld/skam, avsky och sorg. Dessa känslor leder till impulser att agera på olika sätt, t.ex kan känslan rädsla få oss impulsen att fly undan, ilska att gå till attack, skam till att man isolerar sig.

Här följer sex steg för att förbättra din förmåga att identifiera och reglera dina känslor

 1. Lägg märke till känslan i kroppen Första steget är att börja observera vilken känsla du får i kroppen vid en situation. Ibland känns det direkt, och ibland kan känslan komma långt senare. Tänk tillbaka på en situation som du varit med om på senaste som gav dig en stark känsla. Vad var det som hände? Hur kändes det i kroppen? Vilka tankar dök upp? Vad fick du för impulser?
 2. Sätt ord på känslan Kände du ilska, rädsla, oro, irritation, glädje eller skuld? Enligt forskning är det mycket effektivt att sätta ord på känslorna för att reglera sina känslor. När du blir medveten om vad du känner får du bättre kontakt med dina kroppsliga signaler som i sin tur leder till att du i högre grad ser till att t.ex. få den återhämtning eller sätta gränser för dig själv.
 3. Tillåt känslan Känslor kan upplevas läskiga och ibland blir vi därför rädda när vi känner starkt inför olika situationer. Men låt oss klargöra en sak: känslor är ALDRIG farliga. Försök därför att tillåta den, om så bara för en kort stund. Oftast brukar känslan klinga av i styrka om vi inte gör något för att förstärka den eller trycka undan den.
 4. Skapa en förståelse Varför fick du den här känslan? Vill du förändra något i situationen eller i ditt eget beteende som kan hjälpa dig att undvika den här typen av händelser eller agera klokare framöver? Behöver du be andra att göra något annorlunda, säga nej till andra eller be om hjälp? Då kan det passa att göra en plan för att genomföra de tänkta förändringarna.
 5. Ge dig själv tröst Trösta dig själv om det var en situation som var obehaglig eller smärtsam för dig. Bekräfta till dig själv att det är smärtsamt att vara människa ibland, och behöva agera kan också vara smärtsamt men att det är just det som det innebär att vara människa. Känslor signalerar till oss att något hänt och hjälper oss att rikta vår uppmärksamhet.
 6. Aktivera dig Nu är det dags att du aktiverar dig och låter dig själv mötas av vad livet har att erbjuda. Gör det du tänkt göra, vare sig det är att betala räkningar, ha kalas för barnen eller att gå ut med vänner. Käns­lan kanske hänger kvar en stund, och det är precis som det ska vara. Låt den göra det, men låt den inte bestämma över hur du agerar.
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan reglera dina känslor eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna

Continue Reading

Try out our four best tips on how to be more grateful

1. Keep a gratitude journal

It’s worth keeping a gratitude journal. Research shows that individuals who have such journals for recording daily blessings have a more optimistic view of their lives. Spend 5 minutes each day on writing down things for which you feel grateful. That’s how you can boost your appreciation for the little things that you normally ignore.

2. Celebrate the little things

 • Give yourself permission to do that. Here’s how you can celebrate your small wins in life:
 • Celebrate good weather by taking out a friend and going for a walk
 • When someone around you masters a new skill, give them a small present to celebrate their achievement
 • Celebrate getting through a daunting task with doing something you enjoy

3. Be present

Choose to be present in the now. This type of consciousness of the moment – sometimes called mindfulness – is critical to generating positive emotions that come with gratitude. When you’re living with more awareness, you notice everything – even the little pieces of everyday beauty.

4. Fall asleep with gratitude

Ideally, you should wake up and go to bed with gratitude in your mind. If you’re having trouble falling asleep at night, it’s probably because your mind is still pondering over the stressful events of the day. Instead of thinking about the things you need to do tomorrow, try to enter the gratitude mode at bedtime. Think about the beautiful things that happened to you on that day. If you would like more tips on how to be more grateful or have something else you would like to get help with, we are here for you!

Continue Reading

Testa våra fyra enkla tips för hur du blir mer tacksam

1. Skriv ner hur tacksam du är

Det är värt att skriva en tacksamhetsdagbok. Forskning visar att individer som skriver ner vad de är tacksamma för har en mer optimistisk bild av sina liv. Det räcker att du ägnar 5 minuter varje dag för att skriva ner de saker som du känner dig tacksam för. På så sätt ökar du förutsättningarna för att uppskatta de små sakerna i livet som annars bara passerar.

2. Fira de små sakerna

 • Fira bra väder genom att ta ut en vän och gå en promenad
 • Fira när någon i din närhet lyckas med någon ny uppgift, ge dem en liten present för att fira deras prestation
 • Fira när du klarar av en svår uppgift med att göra något du tycker om

3. Var närvarande

Välj att vara närvarande i nuet, det som även kallas för mindfulness. Det är avgörande för att generera positiva känslor och känna tacksamhet. När du lever med mer medvetenhet märker du allt – även de små sakerna av vardagens skönhet.

4. Somna med tacksamhet

Helst bör du vakna och gå och lägga dig med tacksamhet i ditt sinne. Om du har problem att somna på natten, beror det antagligen på att du fortfarande funderar över dagens stressiga händelser. Istället för att tänka på de saker du behöver göra i morgon, försök att gå in i tacksamhetsläget vid sänggåendet. Tänk på alla de vackra saker som hände dig under dagen.   Vill du ha ytterligare tips på hur du blir mer tacksam eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

Five Effective Ways To Kick-Start Your New Year

1. Update yourself

Before taking a deep dive into your mail inbox, you can give yourself time for an update. Talk to your colleagues to get a general idea of ​​what happened while you were away. It will help you better prioritize what you need to address first.

2. Plan, prioritize and pause

Plan for the coming time and then write a priority list of what is most important to do. If you experience a high workload, it may be more effective to take a break to recharge the batteries than to push yourself too hard.

3. Schedule recovery

The stress can be harmful to your health if you don’t get enough rest and recovery. Schedule time for it in your calendar, then you know it will take place. It will give you new power and energy so you can do your best.

4. Do some physical activity

It is proven that physical activity releases endorphins, which improves our well-being.  Therefore, make sure to make time for some exercise in your daily routine. Do something that you think is fun, a boxing class, go for a walk, or yoga at home.

5. Book something fun

There is some time left for the next vacation, so make sure to boost yourself with good energy. For example, book a dinner with friends, and After Work with your colleagues or a short excursion. Having something to look forward to motivates you! Want more tips on how to best kick-start the new year? If you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Continue Reading

Fem effektiva tips på hur du kickstartar det nya året

1. Uppdatera dig

Innan du tar ett djupdyk i din inkorg kan du ge dig själv tid för en uppdatering. Prata med dina kollegor för att få en allmän uppfattning vad som hänt under tiden du varit borta. Det kommer hjälpa dig att bättre kunna prioritera vad du ska ta tag i först.

2. Planera, prioritera och pausa

Planera för den kommande tiden och skriv sedan en prioriteringslista med det som är viktigast att göra. Om du upplever att hög arbetsbelastning kan det vara mer effektivt att ta en paus för att ladda om batterierna än att pusha dig själv för hårt.

3. Schemalägg återhämtning

Om man inte får tillräckligt med vila och återhämtning kan stressen bli skadlig för ens hälsa. För att återhämtningen ska bli av så kan du schemalägga tid för det i din kalender. Det kommer ge dig ny kraft och energi så du kan prestera på topp. 

4. Gör någon fysisk aktivitet

Det är bevisat att fysisk aktivitet frisätter endorfiner vilket ökar vårt välmående. Se därför till att frigöra tid för lite träning. Gör något som du tycker är kul, då är chansen högre att det faktiskt blir av. Kör ett boxningspass, gå på en promenad eller yoga hemma.

5. Boka in något roligt

Nu är det en bit kvar till nästa ledighet så se till att boosta dig själv med bra energi genom att t.ex boka in en middag med vänner, en AW med kollegorna eller en kortare utflykt. Att ha någonting att se fram emot motiverar dig! Vill du ha ytterligare tips på hur du bäst kickar igång det nya året? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

Three ways to manage stress before the holidays

1. Prioritize

To remember what to do and know what is most important, it’s often helpful to write a to-do list. Then you can prioritize the work tasks according to how important they are and how long they will take. In that way, you can structure your work easier, estimate how much time each task will take and what you need to do before Christmas, and work that can wait. Perhaps some meetings are manageable in 30 minutes instead of the classic hour.

2. One thing at a time

When we’re stressed, we want to be as efficient as possible, which is why we often multitask. When we think we multitask, and do several things at once, we just let the brain jump from task to task. Our brain is not built to do several things at once. Instead, let your brain focus on one thing at a time. For example, you can set an alarm that rings when it’s time to change the task so that you can focus on the work.

3. Physical activity

When we get stressed, physical activity is usually the first thing prioritized away to save more time. But actually, regular physical activity reduces stress hormones and helps to not respond as strongly to stress. Starting to work out three times a week at the gym may feel like a big step, but you can always start with something small. For example, you can take a walk at lunch, take the stairs instead of the elevator, take the bike instead of the bus, or have a walk-and-talk meeting. Do you want additional tips on how you can manage stress in your everyday life or do you have anything else you would like to get help with? We are here for you and are happy to help you!

Continue Reading

Tre knep för att hantera stressen inför julledigheten

1. Prioritera

För att komma ihåg vad du ska göra och vad som är viktigast är det ofta hjälpsamt att skriva en att göra-lista. För att veta vilken uppgift som ska prioriteras kan ett bra knep vara att rangordna arbetsuppgifterna efter hur viktiga de är och hur lång tid de kommer att ta. På så sätt kan du strukturera varje uppgift lättare och värdera vilka möten som du måste hinna med innan jul och vilka som kan vänta. De möten du väl tar kanske kan klaras av på 30 minuter istället för den klassiska timmen.

2. En sak i taget

När vi är stressade vill vi effektivisera tiden och gör ofta flera saker samtidigt med hopp om att få snabbare resultat. Det som egentligen sker är att hjärnan bara hoppar från uppgift till uppgift. Vår hjärna är nämligen inte uppbyggd för att göra flera saker samtidigt. Istället kan du låta hjärnan få fokusera på en uppgift i taget. Du kan t.ex sätta alarm som ringer när det är dags att byta uppgift så slipper du kolla på klockan under tiden.

3. Fysisk aktivitet

När vi blir stressade brukar fysisk aktivitet vara det första som prioriteras bort då vi tror att vi sparar tid. Faktum är att regelbunden fysisk aktivitet gör så att stresshormonerna minskar och får oss att helt enkelt inte reagera lika starkt på stress och stärker vårt fokus och minne. Att börja träna tre gånger i veckan på gymmet kan kännas som ett för stort steg men du kan alltid börja med något litet. Du kan t.ex ta en promenad på lunchen, ta trapporna istället för hissen, cykeln istället för bussen eller ett walk-and-talk-möte.  

Continue Reading

Are you in a “mid-period-slump”? We’ll help you!

1. Goal – Your goal

 • What do you want to achieve?
 • What is the next step to complete it?
 • What does the time frame look like?
 • What would a successful outcome look like?

2. Reality – Your current situation

 • What steps have you taken so far?
 • What stops you from taking more?
 • What obstacles are on the way?
 • What resources do you have and what additional resources do you need?

3. Options – Your options

 
 • In what ways could you approach the task?
 • What options do you have?
 • What are the advantages and disadvantages of each alternative?
 • What is the best / worst that can happen?
4. Way forward – Ditt beslut    
 • What will you do?
 • When will you do it?
 • What obstacles can you foresee and how should you overcome them?
 • What support do you need and how can you get this support?
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

Är du i en “höstsvacka”? Vi hjälper dig!

1. Goal – Ditt mål 

 • Vad vill du uppnå?
 • Vad är nästa steg för att genomföra det?
 • Hur ser tidsramen ut?
 • Hur skulle ett framgångsrikt resultat se ut?

2. Reality – Din nuvarande situation

 • Vilka steg har du tagit hittills?
 • Vad stoppar dig från att ta fler?
 • Vilka hinder finns på vägen?
 • Vilka resurser har du och vilka ytterligare resurser behöver du? 

3. Options – Dina alternativ

 • På vilka olika sätt skulle du kunna närma dig frågan?
 • Vilka handlingsalternativ har du?
 • Vilka fördelar och nackdelar har respektive alternativ?
 • Vad är det bästa/värsta som kan hända? 

4. Way forward – Ditt beslut

 • Vad kommer du att göra?
 • När kommer du att göra det?
 • Vilka hinder kan du förutse och hur ska du övervinna dem
 • Vilket stöd behöver du och hur kan du få detta stöd 
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

The cell phone has become the new blankie

1. Memory and concentration

One study tested the memory and concentration of 500 university students where they found that those who had left their cell phone outside the classroom performed better than those who had it left in their pocket. This is because the brain is distracted by the cell phone (even if it’s only left in the pocket) and then shifts focus. Tip! The brain needs up to 15 minutes to get involved in a task so we can perform in the best way. In order not to distract the brain, you can try leaving the cell phone outside the meeting room next time to increase your concentration and memory.

2. Sleep Quality

Having trouble sleeping have increased significantly in recent years. The reason is partly due to the fact that we bring the cell phone to the bedroom. The brain associates the cell phone and the blue light from the screen with alertness which tricks the brain to adjust to being alert rather than preparing the body for relegation and sleep. Darkness is needed to release the body’s hormone melatonin which helps the body get a good sleep rhythm. Tip! Try putting your cell phone outside the bedroom and use an analog or digital alarm clock instead to get better sleep quality.

3. Screen-free time

On average, we check our cell phone every ten minutes. In studies that research on cell phone usage, 50% of the participants drop out because of the abstinence from not being close to their cell phone. Every time we receive a new message or notification, the brain sends out small doses of the neurotransmitter dopamine. That makes the brain feel rewarded which leads to addiction to the cell phone. Tip! Set limits for your cell phone usage. For example, start with screen-free time when eating with family, friends or colleagues to become more present at the moment. Want more tips on how to manage your screen usage and create balance in your everyday life? Or do you have anything else you want to get help with? We are happy to help you!

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8